Inobi pratar resiliens, stadsbyggnad och byggemenskaper

Den närmsta tiden är vi runt lite extra och talar om resiliens, stadsbyggnad, arkitektur och byggemenskaper.

Den 17 september föreläser Erik Berg på Chalmers Arkitektur under rubriken Social Nature, Urban Ecologies. How to be an architect in a time beyond architecture inom ramen för kursen Masterstudenternas introduktionskurs Sustainable Development and the Design Professions. Platsen är VM Lecture Hall, 10.30 – 11.15.

Den 19 september kan man höra Erik på Urban Transition Forum i Malmö, under rubriken Hållbar förtätning – att skapa nya värden utan att förstöra befintliga kvaliteter – om stadsförtätningarnas problematik och möjligheter.

Den 23 oktober talar Magnus Pettersson om Byggemenskap på Gråberget vid seminarium om arkitektföretaget som byggherre. Stockholm 23 oktober 13-17 (se www.staffancarenholm.se).

Naturvetargården i media

GP och Byggvärlden skriver idag om ombyggnaden av Naturvetargården på Chalmers, där inobi ansvarat för förstudie, arkitektskisser och projektering. Fokus ligger på att stärka miljön som mötesplats mellan discipliner och utbildningar:

”Akademiska hus satsar 36 miljoner kronor på en ombyggnad av Naturvetargården i Göteborg för att stärka samarbetet inom ämnena matte, fysik och kemi. […] Genom ett antal ombyggnationer och mindre tillbyggnader ska byggnaderna öppnas upp och kopplas samman, gångstråk förstärkas och nya mötesplatser skapas. Satsningarna sker i samarbete mellan de två fastighetsägarna Akademiska Hus och Chalmersfastigheter.”