Vårt arbetssätt

Inobi samlar processledning, sociala analyser och arkitektur under ett tak. Det är kompetenser som tillsammans ger ett brett tvärdisciplinärt angreppssätt och förmågan att ta ansvar tidigt i projekt, samordna intressen och utveckla lösningar som skapar bättre processer och resultat.

Analys och dialektik

I våra projekt arbetar vi både analytiskt och dialektiskt. Det analytiska arbetssättet innebär att vi inleder med en grundlig analys av de variabler, förutsättningar och målsättningar som inverkar på designen. Vi samlar och redovisar i bild och i skriven text alla relevanta faktorer innan vi går in i designprocessen. Ett av syftena med detta arbetssätt är att och undvika vad Ralph Erskine beskrivit som the-i’ve-done-it-myself-complex, att arkitekten förälskar sig i sitt eget förslag. All vår design ska tydligt svara på en utmaning, en situation – och för att det ska vara möjligt måste situationen fullt ut analyseras och beskrivas innan designfasen påbörjas. En tydlig beskrivning av situationen är därför en del av vår kvalitetssäkring, lika väl som det är ett nödvändigt arbetsverktyg.

I designen arbetar vi iterativt i enlighet med den dialektiska designmetoden som innebär en utveckling av designprocessen genom drag och motdrag, argument och motargument. Ett viktigt inslag i vårt designarbete är workshops med referensgrupper av externa deltagare som företräder olika perspektiv och kompetenser, som granskar och kritiserar och därigenom utvecklar designförslaget. Komplexiteten i en designuppgift medför att den på det här sättet från början till mål passerar många motsägelser, synpunkter och invändningar som modifierar den ursprungliga idén. Den dialektiska designmetoden möjliggör att hantera motsägelserna på ett framgångsrikt sätt som förmår integrera komplexiteten i lösningen.

Kritik

I vårt arbete är kritiken ett grundläggande arbetsverktyg då vi utvecklar och analyserar våra projekt. Välstrukturerad kritik är ett sätt att i tidiga skeden synliggöra både svagheter, hot, och styrkor och möjligheter. Vi tillämpar en arbetsform som ger den konstruktiva kritiken stort utrymme i kontorets dagliga verksamhet. Vi strävar samtidigt efter att ständigt utveckla det analytiska anslaget i vårt kritikarbete, kort sagt att hitta former för en systematiserad konstruktiv kritik.

Kommunikation

Vi arbetar nära våra uppdragsgivare och lägger stor vikt vid att definiera varje uppdrags förutsättningar och mål tillsammans med beställaren. I processer med många deltagare arbetar vi mycket med workshops (se ovan). Workshops är både ett verktyg för att utveckla designen och en metod att finna de lösningar som fungerar väl – eller kan accepteras – av aktörer med olika intressen och förväntningar.

Kunskapsutveckling

Varje projekt vi genomför bidrar till vår kunskapsutveckling. Kunskapsspridning inom företaget sker genom interna projektredovisningar och utvärdering efter varje genomfört projekt. Vid sidan av projekten bedriver vi också en kontinuerlig kunskapsutveckling genom att viga mycket tid åt utbildningar och innovationsprojekt. Vi arrangerar föredrag och utbildningar för både oss själva och andra. Varje onsdag har vi en lunchföreläsning. Inom ramen för inobitiden disponerar varje medarbetare 10% av sin arbetstid för sina egna projekt. Vår blogg är en annan viktig kanal för vår kunsakpsutveckling och kunskapsspridning.