Publicerat

Ekohus Kassjö i Västerbottenskuriren (Mars 2015)
Västerbottens-Kuriren har gjort ett fint reportage från Ekohus Kassjö. Reportaget finns här.

Ekohus Kassjö i Kloka Hem (Februari 2015)
Tillsammans med de engagerade och målmedvetna beställarna Jennie och Jonas och husbyggaren Glommershus, ritade vi ett Ekohus i byn Kassjö utanför Umeå. Ekohus innebär i detta fallet ett hus i naturnära, giftfria och miljövänliga material, isolering med cellulosafiber, tjocka lerklinade väggar av lera från platsen, uppvärmning med massugn kopplad till två ackumulatortankar, naturlig ventilation och separerande toalett med fekaliekompost. Huset är förberett för solfångare på sydfasaden och ett tillbyggt växthus. Kärnan i en liten gårdsenhet som på sikt skall gå mot självförsörjning där kretslopp av material och näringsämnen knyts ihop på lägsta möjliga nivå. Varis Bokalders har besökt Kassjö och gjort ett reportage i Kloka Hem 1/2015, läs artikeln i faksimil här eller besök Kloka Hem.
Aula Medica i Kritik 22/23 (September 2014)

Fredrik Rosenhall har besökt nybyggda Aula Medica i Stockholm och kommenterar byggnaden i Arkitekturtidskriften Kritik. Läs artikeln här.
GP skriver om villa Manteus (April 2014)
Villa på Onsala, ritad av Stefan Rupert och Anna Manteus tilldelades Kungsbackas arkitekturpris 2014. GP skriver om huset i sin bostadsbilaga.
GP och Byggvärlden skriver om Naturvetargården (September 2013)
Projekt Naturvetargården på Chalmers är nu inne i genomförandefasen, en investering på 36 miljoner för Akademiska hus rapporterar Göteborgsposten och Byggvärlden. Inobi har ansvarat för förstudie, arkitektskisser och projektering.
Debattartiklar i GP och Byggindustrin (Februari 2013)

Vi har skrivit på GP:s debattsida och i Byggindustrin med anledning av vårt förslag om förtätningar med ny bebyggelse längs Guldhedsgatan.
Tidningen Centrum om Byggemenskap Gråberget (Januari 2013)
Tidningen Centrum intervjuar Andreas Eklöf och skriver om vår Byggemenskap på Gråberget, med anledning av att vi nyligen erhöll markanvisning och därmed möjlighet att (efter att den kommunala planprocessen haft sin gång) gå vidare med genomförande av byggemenskapen.
GP om utvecklingen av Medicinareberget (Januari 2013)
Göteborgsposten (artikeln bakom betalvägg) skriver 130103 om utvecklingen Medicinareberget och Sahlgrenska, där vi deltar på strategisk nivå. Akademiska Hus Regiondirektör Birgitta Hohlfält intervjuas: ”Nu försöker vi skapa en gemensam vision på samma sätt som de har gjort runt Karolinska i Stockholm.”
Arkitekten skriver om Resilienskvarter (Oktober 2012)
Arkitekten 10/12 (PDF) innehåller en artikel om Resilienskvarter. Vi intervjuas och säger bland annat: ”Vi har delvis samma utgångspunkter som ekobyrörelsen på nittiotalet. Frågor som lokala näringskretslopp, resursdelning, ökad självförsörjning, bruk av låg- och lagomteknologier och lokal energiproduktion. Men vi undersöker hur långt man kan utveckla motsvarande strategier i en urban kontext inom ramen för ett stadskvarter.” Läs hela i arkitekten (sid 16).
Kvartersliv skriver om vårt föredrag i Kvillebäcken (Oktober 2012)
Nätmagasinet Kvartersliv skriver om det föredrag inobis Erik Berg höll på Kvartersodlat i Kvillebäcken den 11 oktober 2012. Ur artikeln: ”Ägoismen breder ut sig, vi känner oss tvingade att köpa bilar, prylar, hem och sommarställen för att få det vi eftersträvar. Men så behöver det inte vara. Vi kan bygga samhället på ett annat sätt, utan inhägnader som ökar exploateringstryck och miljöpåverkan på resterande mark och resurser. Och ändå få det vi eftersträvar.”
Rapport: kunskapsstäder, campus och miljöer för kreativitet (September 2012)
uppdrag av Göteborgs Universitet och som ett led i arbetet med Campus Näckrosen har inobi genomfört en omvärldsanalys som kartlägger hur fysiska och organisatoriska strukturer kan bidra till framväxten av ett hållbart kultur- och kunskapsorienterat samhälle. Ladda hem rapporten här eller via projektsidan.
Fastighetstidningen skriver om Resilienskvarter (September 2012)
Fastighetstidningen skriver om forskningsprojektet Resilienskvarter som vi genomför under 2012-2013.
Landsarkivet i Kritik #16/17 (Mars 2012)
I nya numret av Kritik skriver Fredrik Rosenhall en recension av nya Landsarkivet i Göteborg. Besök Kritik här eller läs artikeln direkt via PDF här.
Svaleboskogens förskola publicerad i Trä 1/2012 (Mars 2012)
I tidningen Trä nr 1 2012 intervjuas Fanny Sernhede om projektet Svaleboskogens förskola. Besök tidningen Trä här eller läs artikeln som PDF här.
Friggagatan i Kritik (December 2011)
I nummer 14 av arkitekturtidskriften Kritik skriver Fredrik Rosenhall om utvecklingen av Friggagatan i Göteborg. Besök Kritik här eller läs artikeln som PDF här.
Byggemenskaper i Bo Tillsammans (december 2011)
Erik Berg skriver om byggemenskaper som ny beställarmodell för att tillföra innovationskraft till bostadsbyggandet. I Kollektivhus.Nu:s tidning Bo Tillsammans. Inte på nätet.
Stadsplanering, retroduktion och behovet av sociala konsekvensbeskrivningar (2010)
Artikel av Fredrik Rosenhall om formerna för en planering grundad på en kritisk realistisk förståelse av sociala sammanhang och planeringens villkor. Texten publicerades som ett kapitel i antologin Kritisk Realism i praktiken utgiven 2010. Läs hela här (PDF).
Mötesplatser på Chalmers (2010)
Rapporten Mötesplatser på Chalmers syftade till att belysa frågan om mötesplatser på Chalmers. Utifrån en generell diskussion kring vad som kännetecknar fungerande mötesplatser beskrevs de specifika förutsättningar som råder på campus- och science parkmiljöer generellt och Chalmers specifikt. Som avslutning diskuteras vilka krav som bör ställas på framtidens campus i detta avseende. Läs i originalform här.
The Green Room – planering inspirerad av open sourcerörelsen (2009)
Essän The Green Room ingick i antologin Timeless Cityland – Building the sustainable human habitat (SLU Ultuna, 2009). I texten ges en bakgrunds- och nulägesbeskrivning till framväxten av deltagandeverktyg på webben, som verktyg för ett hållbart stadsbyggande och en deliberativ samhällsplanering. Läs i originalform här.