Att bygga mötesplatser


Möten mellan människor är värdeskapande. Genom möten överförs information. Genom möten omkombineras kunskaper till nya insikter. Genom möten alstras, förnyas och underhålls det sociala kapital som är en förutsättning för ett fungerande samhälle, en livskraftig ekonomi och framgångsrika innovationsprocesser. Värdeskapande möten är i sin tur beroende av genomtänkta mötesplatser för att kunna äga rum och vara framgångsrika. Mötesplatserna är i den meningen början – själva förutsättningen – för utveckling.

Universitet har sedan 1200-talet varit viktiga mötesplatser. Här finns en stark kärnverksamhet som är av stor betydelse för hela samhället, men i en allt hårdare konkurrans om människors närvaro och uppmärksamhet måste även de mest etablerade av institutioner arbeta aktivt med sitt mötesplatsbyggande för att stå ut i mängden.
Projektet Att bygga mötesplatser syftar till att skapa och implementera ett teoretiskt ramverk utifrån vilket Chalmersfastigheters sociala utevcklings- och hållbarhetsarbete kan fördjupas ytterligare.


Tillsammans har Chalmersfastigheter och inobi tagit fram boken Att Bygga Mötesplatser – en introduktion till strategisk interstrukturförsörjning. Boken innehåller bland annat en översyn av hur möten och mötesplatser utvecklats historiskt, en genomgång av ett antal trender som är av betydelse för dagens och framtidens mötesplatsbyggande, modeller och teorier för att analysera och beskriva mötesplatsers anatomi och karaktär, samt ett antal handgripliga strategier och verktyg för att utveckla och stärka olika sorters mötesplatser. Kort och gott en handbok för mötesplatsbyggare. Parallellt med arbetet med boken har även ett digitalt verktyg för inventering och analys av mötesplatser tagits fram. En inventering av mötesplatser på Chalmers campus har gjorts under våren 2014 vilken kommer att ligga till grund för kommande utvecklingsarbete med de fysiska miljöerna.

Inom ramarna för projektet ansvarar även inobi för utbildning av Chalmersfastigheters personal genom litteraturseminarier, föreläsningar, mötesplatsanalyser på campus samt ett antal studieresor till särskilt utmärkande mötesplatser över hela världen.

Delar av projektet kan följas på vår blogg.