Framtidens bibliotek

Inför etableringen av ett nytt universitetsbibliotek för Göteborgs universitet, inom projekt Campus Näckrosen, har inobi arbetet med utvecklingen av ett idé -och lokalprogrammet för ”Framtidens bibliotek”. Uppdraget har huvudsakligen omfattat projektledning och arbetet har bedrivits i delprojekt med medverkan av bibliotekets personal samt i form av intervjuer, studiebesök, omvärldsanalys, workshops etc.

Idé och lokalprogrammet som färdigställdes i mars 2015, är Universitetsbibliotekets formulering av framtidens funktioner, krav och behov och det ingår som underlag i ett parallellt uppdrag kring utformning och inplacering av verksamheter i Campus Näckrosen som helhet.

Idé- och lokalprogrammet redovisar ett framtida universitetsbibliotekbibliotek med utvecklat fokus på:

Biblioteket som arena. En öppen, utåtriktad, offentlig och tillgänglig mötesplats för samverkan mellan akademins olika delar likväl som mellan akademi, samhälle och näringsliv. Ett redskap i universitetets arbete med inkludering och breddad rekrytering.

En modern, adekvat och adaptiv lär- och forskarmiljö. Miljöer, för bibliotekets olika användargrupper, ska vara rikt varierade och erbjuda lösningar för olika nuvarande och framtida funktionella och pedagogiska scenarier.

Bibliotekets tjänster och personalens kompetens. Bibliotekets personal ska vara synlig och lättillgänglig. Bibliotekets personella, digitala och andra tjänster och resurser ska kommuniceras och tillgängliggöras och dess roll i utbildning och forskning tydliggöras.

Bibliotekets samlingar, och kompetensen om samlingarna, är även fortsättningsvis en av de viktigaste tillgångarna och forskningsresurserna. Innehållet i samlingarna ska uppmärksammas och exponeras.

http://inobi.se/projekt/campus-nackrosen/

http://campusnackrosen.gu.se/

Magnus Pettersson