Masterplan Chalmers

Utvecklingsplan Campus Lindholmen
Under 2011-2012 har vi på uppdrag av Chalmersfastigheter utarbetat material som redovisar det totala planeringsläget och framtida expansionsmöjligheter för Chalmers två campusområden Johanneberg och Lindholmen.

Materialet har sammanställts till en samlad Masterplan för respektive campus. Utbyggnadsetapper och nuläge redovisas genom 3d-modeller och visualiseringar, masterplankartorna redovisas som kartbilder. I arbetat har även ingått att se över utbyggnadsförutsättningarna inom delar av Campus Johanneberg. 3d-modellen för respektive campus är byggd i Sketchup och finns även tillgänglig för Google Earth.

Genom masterplanerna kan alla aktörer och intressenter på och omkring campus få en tydlig gemensam bild av aktuella planer och framtida projekt. Det ger underlag för bra diskussioner och en välförankrad och genomtänkt utveckling av campus.

Nulägeskarta Campus Johanneberg