Naturvetargården Chalmers


Naturvetargården på Chalmers Campus Johanneberg innehåller en av landets största koncentrationer av naturvetenskaplig forskning och utbildning. Flera forskarmiljöer bedöms vara bland de mest framstående i världen.

Inobi har under 2012-2014 lett och tagit fram förslag och lösningar på hur miljön bör uppgraderas och förändras för att stärka de verksamheter som finns här och för att öka interaktionen och utbytet mellan studenter, forskare och näringsliv. Vår medverkan i projektet har löpt från det tidigaste idéstadiet till projektering.

Huvudmotivet till att förändra Naturvetargården har varit ambitionen att stärka Chalmers och Göteborgs universitets naturvetenskapliga verksamheter genom ökad samverkan över gränser och större integration. Att stärka stråk och mötesplatser för integration av forskning, utbildning och innovation. Projektet handlade om att bryta ned de både synliga och osynliga rumsliga och institutionella barriärer som försvårar för de olika verksamheterna inom Naturvetargården att komma närmare varandra i vardagen.

Sammantaget skapades en miljö som är enklare att orientera sig i, som bjuder in omvärlden och som underlättar för samverkan och integration över gränser.

Syftet med projekt Naturvetargården har varit att:

– Skapa fysiska förutsättningar för ökad samverkan och interaktion mellan verksamheterna runt Naturvetargården.
– Generera mer liv och aktiviteter på och runt Naturvetargården.

 

I den första fasen analyserades existerande verksamheter och miljöer, framtida behov och mål för den fysiska miljön formulerades. I ett tidigt skede togs en gemensam vision fram för arbetet: ”Naturvetargården – aktiv lättillgänglig helhet”. I visionen beskrevs framtidens Naturvetargården som en plats där forskning, utbildning och innovation sker öppet och tillgängligt. En plats för möten, idéutbyte och aktiviteter. En plats för umgänge och social samvaro, även vid sidan av arbetet och studierna.

Förändringsmålsättningarna sammanställdes i en rapport, principiella skisser och visualiseringar och i en samlande åtgärdsplan:

I fas 1 studerades även Chalmers biblioteks framtida funktion, utveckling och relation till Naturvetargården, ett arbete som fortsatt i ett eget projekt.

I den andra fasen av projektet vidareutvecklades och detaljerades visionen och skisserna. Den andra fasen drevs workshopbetonat med två parallella arbetsgrupper. En grupp arbetade med fokus på Fysikentrén och fysikstråket, samt med Fysiks koppling till Kemihuset. Den andra gruppen arbetade med Kemientrén och Kemis koppling till Fysikhuset.

För att ytterligare öka tätheten runt naturvetargården utan att ta obebyggd fri mark i anspråk, studerades möjligheten att bygga på den befintliga länkbyggnaden mellan Kemi- och Fysikhuset. Vi studerade de rumsliga konsekvenserna, tekniska och planmässiga förutsättningar av olika påbyggnadsalternativ. I slutändan byggdes länken på med en koppling i ett plan.

En viktig del i projektet har varit tillskapandet av nya studie- och grupparbetsplatser i de gemensamma ytorna. Utan ta mer lokalyta i anspråk har förändringar i användning av lokalytan genomförts som ökat antalet effektiva grupparbetsplatser med 40%.