Vallastaden i Linköping

Inobi deltog våren 2012 i en allmän arkitekttävling om stadsplan för den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping. Vårt förslag ”Publicum Bonum” vann andrapris och köptes in för trehundratusen kronor.

På inobi leddes arbetet av Erik Berg och Fanny Sernhede med stort deltagande av övriga kollegor genom ett antal iterativa faser bestående av workshops, möten och interna kritiktillfällen. Tre externa deltagare deltog för att bredda idéprocessen ytterligare: Johannes Åsberg från YIMBY Göteborg och idéhistorikern David Karlsson, på Nätverkstan i Göteborg deltog i en serie workshops där de bärande idéerna mejslades fram och bearbetades. Illustratören Johan Renklint tolkade visionen i en seriestripp.

PUBLICUM BONUM – NY TYP AV ALLMÄNNING


Vi gav vårt förslag mottot Publicum Bonum, en latinsk term som kan översättas till ungefär ”kollektiv nyttighet”. Namnet reflekterar förslagets centrala idé att en hållbar stad idag måste innehålla nya typer av allmänningar som ger förutsättningar för lokal utveckling. Att bo i staden får inte innebära att man därmed förlorar möjligheten att förändra och använda sin närmiljö. Verklig hållbarhet förutsätter att individer och grannskap kan utveckla en lokal handlingskapacitet, vilket i sin tur förutsätter att det finns ett lokalt handlingsutrymme.

Detta var något som 1900-talets städer misslyckades med. I ett försök att fånga in den undflyende idén om den öppna demokratiska staden bäddade 1900-talets planerare in bostadsområdena med allmänningar i form av stora fält som man kallade för allmänningar. Dessa fält var visserligen öppna i planerna men förblev tomma i praktiken. Vi föreslår istället en sammanlänkande boulevard – gatan är trots allt det sociala livets historiska grundform – som utrustas med en stor öppen yta som ”fyllning”. Denna boulevard – publicum bonum – görs tillgänglig för Vallastadens invånare att bruka och omforma för tillfälliga eller permanenta ändamål. Gatans form ger samtidigt en maximal integration och reell användbarhet.

LOKALA KRETSLOPP OCH GESTALTADE LÄNKAR


En ytterligare utmaning för ett socialt och ekologiskt hållbart stadsbyggande är att utveckla relationen mellan stad och land. Vi föreslår för Vallastaden en bebyggelsstruktur som förenar kvartersstadens täthet med brynmiljöer där utrymmet mellan husen upplåtes för stadsodlingar som kan drivas av en stadsgård. Tillsammans med ett integrerat system för att ta hand om näringsämnen ur avlopp och hushållskompost i ett lokalt närmiljöcentrum kan kretsloppet på detta vis knytas samman på ett lokalt plan, sambandet mellan produktion och förbrukning synliggörs i närmiljön, staden och jorden kan stödja varandra i ett symbiotiskt och långsiktigt hållbart förhållande.

STADSTYPOLOGIER


Vårt förslag innebär en varierad och blandad bebyggelse inom en beprövad stadsstruktur. På Valla kommer en bomässa arrangeras under 2016, i förslaget får denna tvåhuvudsakliga delar: 1) en kvartersstad med mindre fastigheter, där varje fastighet innehåller en byggrätt för ett stadsradhus och ett flerbostadshus, båda med ingång från gata och delad gård. 2) en ”fristad” i brynet mot Vallafältet där bebyggelsen får grupperas friare runt delade förgårdstun orienterade mot de nordsydliga gatorna.

STADSBYGGNADSINKUBATOR OCH BYGGEMENSKAPER

Linköping öppnar för ett stort inslag av byggemenskaper i Vallastaden. Vi tycker detta är en oerhört god idé som både kan sätta Vallastaden på kartan och åstadkomma en varierad och kreativ bebyggelsemiljö. Vi lyfter dock i förslaget att en sådan satsning bör understödjas och åtföljas av en stadsbyggnadsinkubator, som organisatoriskt och finansiellt kan stötta och assistera byggemenskaper genom den känsliga startfasen.