Inobis arbete med byggemenskaper

Att delta i en byggemenskap innebär en unik möjlighet att tillsammans med andra forma ett boende som utgår från de egna behoven och önskemålen. Att utveckla ett boende är samtidigt en komplex process som kräver både kunskap och planering. Vi på inobi vill bidra till att etablera konceptet byggemenskaper i Sverige. En viktig del i det arbetet är att visa hur ett byggemenskapsprojekt praktiskt genomförs. Vi menar att vägen till framgångsrik bygemenskap är en noggrant utarbetad genomförandeprocess i kombination med en kunnig och mångsidig organisation. Inobi erbjuder idag  byggemenskapstjänster inom såväl processledning, gestaltning och projektering. Vi har också stor erfarenhet av ekonomiska kalkyler samt sociala och miljömässiga analyser.

Förutom att erbjuda byggemenskaper hjälp och stöd vid genomförandet så arbetar inobi med att initiera egna byggemenskaper. Vi arbetar alltid efter devisen att vi vill möjliggöra en lättare resa för de som deltar, utan att för den sakens skull kompromissa med  byggemenskapens eget beslutsutrymme. I de byggemenskaper som initieras av inobi arbetar vi alltid i team om en byggemenskapsledare och en arkitekt. Att hålla isär projektledning och gestaltning är viktigt för en välfungerande processstyrning.

Inobis process för genomförande av byggemenskaper

 

”Byggemenskaper handlar om att bygga ett eget hem, tillsammans med andra”

 

1. FÖRARBETE OCH GRUNDKONCEPT

I de bygförarbete_svartgemenskaper som inobi initierar och utvecklar har vi gjort ett förarbete vilket innebär att förutsättningarna för genomförandet är klara från början när byggemenskapen sätts igång. I detta arbete ingår att söka och erhålla en markanvisning, att delta i detaljplanearbetet samt identifiera och beskriva konceptet, inklusive styrande yttre förutsättningar och kalkyler.

2. HITTA DELTAGARE OCH FORMERA DEN BLIVANDE BYGGEMENSKAPEN

hitta deltagareProjektets förutsättningar och ramar presenteras. Inobi ansvarar sedan för att formera byggemenskapen.

3. IDÉPLATTFORM

idéplattform_svartByggemenskapens deltagare lär känna varandra och skapar sig en gemensam uppfattning om det framtida boendet. Arbetet sammanfattas i en idéplattform, gruppens gemensamma vision. I denna fas ingår även skiss- och kalkylarbete.

4. BOKNINGSAVTAL

kontrakt_svartEfter att gruppen har arbetat fram en idéplattform tillsammans är det dax för var och en att bestämma sig: Vill jag vara med på detta? Bokningsavtal sluts mellan inobi och varje deltagare och en bokningsavgift erläggs.

5. BILDA BOSTADSRÄTTSFÖRENING

bilda brf_svartByggemenskapen bildar en bostadsrättsförening. Föreningen består av byggemenskapens medlemmar. Relationen mellan inobi och bostadsrättsföreningen regleras via avtal.

6. HUS- OCH BOENDEPROGRAM

hus och boendeprgmProgramarbetet är det viktigaste momentet för varje beställare av ett byggprojekt. Programhandlingen utvecklas med utgångspunkt i byggemenskapens idéplattform samt övriga styrande förutsättningar. Resultatet är ett hus- och boendeprogram, en övergripande projektbeskrivning som visar på projektets innehåll och inriktning. Programarbetet sker som regel i två steg som är tätt sammankopplade: I det första skedet fördjupar sig gruppen i alla viktiga sakfrågor som är av betydelse för det framtida husets utformning och boendets inriktning. I den andra skedet möter målsättningarna och ambitionerna de ekonomiska ramarna.

7. GESTALTNING

arkitektBaserat på hus- och boendeprogrammet tar arkitekten fram ett gestalnings-förslag. Arkitektens skisser diskuteras i gruppen och bearbetas i omgångar. Resultatet av detta skede är ett gestaltningsförslag samt tillhörande projektkalkyl.

8. LÄGENHETSTILLDELNING

lghtilldelning_svartEn nyckelfråga är naturligtvis: Vilken lägenhet blir min? Så snart gestaltningsarbetet möjliggör detta, ska gruppen enas om lägenhetstilldelningen. Varje deltagare får sedan möjlighet att gå igenom den egna lägenheten tillsammans med arkitekten.

9. FÖRHANDSKALKYL OCH FÖRHANDSAVTAL

kontrakt_svartEn förhandskalkyl, som ger alla parter en tydlig bild av föreningens framtida ekonomi, upprättas. Deltagarna sluter individuella förhandsavtal med bostadsrättsföreningen kring framtida upplåtelse av en specifik lägenhet. I samband med detta betalas en del av egeninsatsen in till föreningen.

10. PROJEKTERING OCH FINANSIERING

proj och finansieringGestaltningsförslaget lämnas till arkitekten, som tillsammans med övriga konsulter får i uppdrag att slutföra projekteringen samt att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör. Bygglovsansökan skickas in. Vid denna punkt måste projektets finansiering vara på plats.

11. EKONOMISK PLAN OCH UPPLÅTELSEAVTAL

kontrakt_svartEfter färdig projektering upprättas en fullständig ekonomisk plan som visar på föreningens ekonomiska bärkraft samt anger kostnaden för varje lägenhet. Nu kan upplåtelseavtal tecknas mellan bostadsrättsföreningen och respektive medlem. I samband med detta betalas ytterligare delar av egeninsatsen in till föreningen.

12. PRODUKTION OCH INFLYTTNING

stadsdel2Entreprenör upphandlas och byggtiden startar. Under byggtiden övervakas processen av en eller några representanter för byggemenskapen. Efter godkänd slutbesiktning är huset färdigt för inflyttning. I samband med tillträdet erlägger varje individ resterande egeninsats. Byggemenskapen kan nu flytta in i sitt hus!

 

”En omsorgsfullt utformad process gör det möjligt för byggemenskapen att fokusera på det som ska vara dess kärna; att i en anda präglad av upptäckarglädje utforma ett boende tillsammans.”

 

Har du frågor eller vill veta mer?

För allmänna frågor om byggemenskaper eller om inobis byggemenskapstjänster eller projekt, vänligen kontakta: Pernilla Ottosson, 031-380 20 55, pernilla.ottosson@inobi.se

 

<< Vad är en byggemenskap?                Inobis byggemenskapsprojekt >>