Vad är en byggemenskap?

”En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad.”

En byggemenskap är i praktiken ett antal privatpersoner som tillsammans planerar för och låter bygga ett hus. Byggemenskapen använder sedan huset för egna ändamål, antingen som bostad eller som lokal. I de allra flesta fall så handlar byggemenskaper om ett gemensamt utvecklat flerbostadshus.

Potentialen med byggemenskaper

En viktig poäng med byggemenskaper är att det är de som skall bo eller verka i huset som också har makten över husets utformning och produktion, såväl som ansvar för drift- & underhållsfasen. Byggemenskaper har potential både som ett verktyg för stadsutveckling och som ett möjligt sätt att utveckla fler hållbara hus och boendemiljöer.

FÖR SAMHÄLLETsamhälle

Byggemenskaper erbjuder individer en annan väg fram till ett boende än de alternativ som finns på bostadsmarknaden idag. Byggemenskaper har dessutom potentialen att skapa nya bostäder med bibehållen kvalitet, i mer varierad form och skala än gängse nyproduktion.

Byggemenskaper är inte bara ett sätt att öka bostadsbyggandet, utan bidrar också till en socialt hållbar stadsutveckling. Att byggemenskaper drivs av de individer som sedan skall bo i huset, leder ofta till ett djupare engagemang för det egna huset såväl som grannskapets utveckling.

FÖR MILJÖN
miljö

Att de som skall bo i huset också bestämmer över husets utformning och kvaliteter, innebär ofta ett mer långsiktigt hållbart resultat. Dels blir det viktigt med låg energiförbrukning, dels med gedigna materialval, både ur ett underhålls- och hälsohänseende. Detta innebär indirekt potential för lägre CO2-utsläpp, en giftfri miljö och minskad resursanvändning.

FÖR INDIVIDEN

individenByggemenskaper är en möjlig väg fram till att få den bostad du vill ha. Byggemenskaper innebär en möjlighet att skapa ett boende som både har fler kvaliteter och som kostar mindre än gängse nyproduktion. Att delta i en byggemenskap handlar om social gemenskap och att ta del av en lärandeprocess. Du utvecklar ditt eget boende tillsammans med andra, på köpet lär du känna dina framtida grannar och deltar samtidigt i en omvälvande kunskapsresa!

 

 Kort historik om byggemenskaper

Byggemenskaper är ett nygammalt sätt att skapa bostäder.

Inspirationen till dagens svenska byggemenskaper kommer från Tyskland där s.k. ”baugemeinschaften” sedan 90-talet har vuxit fram som ett vedertaget koncept för utveckling av bostadsprojekt.

Men trots att dagens koncept har blivit känt från den tyska kontexten, så är fenomenet historiskt sett välkänt i Sverige. Den svenska bostadsrättsformen, lagstadgad sedan 1930-talet, syftade ursprungligen till att ”möjliggöra för föreningar, genom medlemmarnas besparingar, att tillsammans bygga ett hus”. (Även bostadsrättsrörelsen, när den växte fram i slutet på 1800-talet, gjorde det inspirerad av tyska så kallade ”bostadsföreningar”.)

Syftet med bostadsrättslagstiftningen från 1930 var att ge den enskilde möjligheter till ett boende med relativt låg insats och skälig boendekostnad. Individer som hade sparat ihop till en insats kunde gå samman och bygga ett hus, då med föreningen som huvudsaklig låntagare snarare än individen.

Mot bakgrund av ovanstående så handlar byggemenskaper således snarast om en nyintroduktion av det ursprungliga bostadsrättskonceptet. Fördelen med det är bland annat att bostadsrättslagstiftningen fungerar utmärkt för en byggemenskap med upplåtelseformen bostadsrätt.

Läs gärna mer på vår blogg där vi redovisar vårta viktigaste erfarenheter från den tyska byggemenskapsmarknaden.

Hur gör jag för att delta i en byggemenskap?

Om du är intresserad av att gå med i någon av inobis byggemenskaper så är du välkommen att kontakta oss eller läsa mer om våra projekt här. För att få mer information kring hur du kan gå tillväga när du vill starta en egen byggemenskap så kan du läsa på Föreningen för byggemenskaper:s webbplats. Du kan också kontakta kommunen där du bor och fråga hur arbetet med byggemenskaper bedrivs just där, då kan du också ofta få information om eventuella markanvisningar till just byggemenskaper.