Planering & arkitektur

För oss är den konkreta gestaltningen av byggnader och stadsrum intimt sammanknuten med att förstå hur människor brukar miljöerna.

Att anlita inobi innebär att få tillgång till en analytisk kompetens i alla byggandets skeden. Vi lyssnar, dokumenterar, ställer frågor och relaterar varje byggnad till större sammanhang. Genom att skaffa ordentligt kunskap om varje projekts förutsättningar och mål kan formgivningen utgå från att lösa väl definierade problem.

Estetiska upplevelser skapas i mötet mellan verk och betraktare. Medan den fria konstnären kan vara subjektiv och diktera villkoren för betraktaren måste arkitekten vara lyhörd för människors sociala liv. För arkitekten är det mycket viktigt att kunna sammanlänka sina generella gestaltningskunskaper med det lokala sammanhanget, att tydliggöra olika förhållningssätt och vara länken mellan abstrakt tänkande och konkret byggande. Insikt i platsens topografi och historia är nödvändigt; i brytpunkten mellan det lokala och det generella skapas förutsättningar att spegla samtiden. Arkitekten måste både följa med i samhällets förändringar och vara engagerad i konstens skiftande uttrycksmedel. Detta kräver ett helhetstänkande där enskilda frågor ses i ett större sammanhang. Ett sökande efter lämpliga former i en specifik kontext kräver mer än att anamma en värderingsgrund och sedan enbart vara praktiker. God kommunikation mellan arkitekt och beställare är a och o. Ju mer öppna vi är för olika perspektiv desto lättare får vi att höja oss och skapa goda processer och resultat.

Vi arbetar med uppdrag från den övergripande stora skalans stadsplanering till den lilla skalans bostadsarkitektur.