Sociala analyser


Inobi genomför sociala analyser av program och planer, såväl som av befintliga byggnader och områden. Utifrån beställarens behov och situation tillämpas anpassade analysmodeller och -verktyg baserade på kvalitativa parametrar. Vår specialistkunskap befinner sig i skärningspunkten mellan den fysiska miljöns gestaltning, arkitektur och planering, och sociologiska analyser. Vi står med ena foten i en akademisk forskningsmiljö och den andra i konkreta kommunala planarbeten och utredningsuppdrag. Vi förenar kunskap med erfarenhet.

Retroduktiv stadsanalys

Behovet av att analysera de sociala utfallen av planer och projekt är idag mycket stort och kraftigt växande i takt med att värdet av social hållbarhet som delmängd i ett hållbart samhälle blir tydligt för alltfler aktörer. Vi har därefter utvecklat ett metodpaket för att genomföra sociala konsekvensanalyser under namnet Retroduktiv Stadsanalys, vilket enkelt uttryckt innebär en möjlighet för samhällsbyggnadsaktörer att genomföra en kvalitetssäkring av den sociala hållbarheten i projekt och planer. Läs mer om Retroduktiva Stadsanalyser här.

Checklista social hållbarhet

Vi har utvecklat och underhåller en matrismodell för att stämma av planer och byggprojekt mot sociala målsättningar. Matrisen kan användas som checklista för att inkludera sociala frågor i ett planprojekt, såväl som ett verktyg för att analysera brister och kvalitéer i ett befintligt område. Matrisen beskriver, med exempel från byggda områden och forskningsreferenser, de metoder och planeringslösningar som kan tillämpas för att uppnå önskade sociala och ekologiska mål.