BLOGG

Det här är Inobis gemensamma företagsblogg. Här skriver vi om arkitektur, samhällsbyggnad och våra pågående projekt. Fokus ligger på social och ekologisk hållbarhet och innovationsarbete.

Hög tid att bejaka tidlösa värden

Facebook Twitter Pinterest


Tb-gruppens förslag till ny byggnad på Ekmansgatan i Lorensberg av Albert Svensson och Inobi. Byggnaden tar fasta på detaljplanens krav på att exteriören skall anpassas till befintlig bebyggelse på platsen.

 

Den senaste tiden har vi på Inobi varit involverade i ett flertal projekt med klassiskt formspråk. Mest uppmärksammat är det hus vi ritat för TB-Gruppen till markanvisningstävlingen i Lorensbergs Villastad, tillsammans med Albert Svensson. Detta hus bygger på den klassiska arkitekturens tidlösa värden och är ritat för att anpassa sig till omgivningen snarare än att kontrastera mot den.

 

Vi är övertygade om att det finns en plats för klassicism inom samtidsarkitekturen. Den stora utmaningen för landets arkitekter är och har alltid varit att skapa kvalitativa byggnader med konsekvent formspråk. Idag, när mycket av det som byggs är rätt andefattigt, är det olyckligt om vi hamnar i en teoretisk pajkastning mellan olika formtraditioner. Striden bör inte stå mellan klassicism och modernism, utan mellan kvalitet och slentrian. Inom alla andra kulturella fält samexisterar olika konstnärliga yttringar sida vid sida, men arkitekturen har hamnat i en märklig låsning efter det att modernismen drog ett streck i historieboken och gav sig själv privilegiet att definiera samtiden.

 


Swedish grace. Under 1920-talet upplevde den svenska arkitekturen en guldålder. Men bara ett knappt decennium efter den formbejakande 20-talsklassicismens intåg stängdes dörren för dess fortsatta utveckling. Vågar vi öppna den dörren kan vi finna nya vägar mot en relevant samtidsarkitektur.

 

För vad är det egentligen som definierar samtiden? Och vem säger att ”tiden” alltid skall trumfa ”platsen”? Börjar man nysta i dessa frågor finns inget annat svar än att det till syvende och sist handlar om val och prioriteringar hos dem som ritar och bygger. Den klassiska arkitekturen bygger på mycket gamla regler för skönhet och harmoni. När de tidiga modernisterna dömde ut dessa som bakåtsträvande gjorde man det utifrån en framtidsvision som omhuldade bilism, funktionseparering och industriell progression. Nu snart 100 år senare kan vi konstatera att denna framtidsbild inte håller. Vi lever i en tid av inkludering och mångfald. Det finns starka skäl att bygga tätt, promenadvänligt och blandat. Då måste vi utgå ifrån den gående människan och dennes upplevelser, och här finns det en hel del forskning som visar på fördelar med en variationsrik arkitektur. Alla formuttryck behövs, vilket i grunden är en positiv och inspirerande utmaning.

 

Men vägen till lyckade klassiska byggnadsverk är minst lika svår som vägen till lyckade modernistiska. Det krävs en teknisk, ekonomisk och estetisk kunskap som är svår att finna idag. På Inobi samarbetar vi med Albert Svensson, en av Sveriges absolut främsta experter på klassisk arkitektur. Samarbetet har till dags datum resulterat i en mycket ambitiös nybyggnad i den känsliga kustmiljön vid Långedrags gamla hamn, och fler projekt är på väg!

 


Denna nybyggda villa i Långedrag är ett samarbete mellan Inobi och Albert Svensson. Huset visar att det går utmärkt att bygga klassisk arkitektur med hög detaljering.

Skanstorget – kulturhistoria mot stadsliv, eller?

Facebook Twitter Pinterest

Kommunens giv att låta allmänheten rösta om vilket förslag som skall ges markanvisning på Skanstorget är en intressant väg framåt för demokratiskt stadsbyggande. Samtidigt är platsen kontroversiell. Trots att Skanstorget idag består av en trist parkering har en utbyggnad av ytan tidigare undvikits på grund av platsens kulturhistoriska värden. Detta visas inte minst genom att en stark bevarandeopinion bildats.

 

            Men vad är det som gör att det som tidigare ansetts orimligt idag är möjligt? Det vi ser är en värderingsmässig förskjutning i synen på stadsbyggande som är värd att stanna upp och reflektera över.

 

            När modernismen slog igenom på 1930-talet innebar den ett avståndstagande från den klassiska stadsbyggandets funktionsblandning samt dess förkärlek för historicism och utsmyckningar. Detta innebar dock inte att man förnekade historiens roll. Bevarandet av slott, herresäten och kyrkor ifrågasattes inte ens under 1960-talets rivningsraseri, även om man såg dessa byggnader som museala snarare än framåtsyftande. Med kritiken mot rivningarna och miljonprogrammet, från 1970-talet och framåt, vidgades synen på vad som var bevarandevärt till att även omfatta mer vardagliga miljöer. En bevarande och förvaltande epok tog vid, som poängterade inte bara bevarandet av enskilda objekt, utan även upplevelsen av dem och sammanhangen kring dem. I lagstiftningen kring förvaltningen av våra städer har stor vikt lagts vid att man skall kunna läsa olika historiska epoker och uppleva äldre miljöer så intakta som möjligt. Samtidigt har det rått konsensus kring att nyproduktionen skall uttrycka vår egen tid, underförstått att man med jämna mellanrum skall hitta på nya stilar, så att staden blir ett smörgåsbord av olika tiders estetiska ideal.

 

            När vi nu står inför stora innerstadsutbyggnader har det bevarande/förvaltande perspektivet kommit att ifrågasättas av allt fler. Att merparten av våra städer är klassade som riksintressen har t ex inneburit att det satts upp hinder för hur synliga nya byggnader får vara, inte bara i sitt närområde utan från stora avstånd.

 

            Gräsrotsrörelsen Yimby, som varit plantskola för flera politiker och samhällsdebattörer, utgår ifrån den amerikanska samhällsvetaren Jane Jacobs syn på staden. Jacobs var under 1950-och 1960-talen en stark kritiker av hur den modernistiska planeringsideologin slog sönder de traditionella amerikanska stadskärnorna. Hur stadsmotorvägar och funktionsseparering förstörde fungerande sociala sammanhang och ekonomiska strukturer. Istället pläderade Jacobs, liksom Yimby, för den generella rutnätsstaden inom vilken boende, handel och verksamheter samspelar. Jacobs såg alltså staden som en ekonomisk och social organism, där vare sig den modernistiska stadens köpcentrum eller den traditionella europeiska stadens katedraler och borgar spelar någon viktig roll.

 

            Jacobs teorier påverkar mycket av den politiska målbeskrivningen i Göteborgs stadsbyggnad. Allt ifrån poängteringen av funktionsblandning och verksamhetslokaler i bottenvåningar till uppfattningen att staden i sig är motorn för innovation och utveckling. I många fall sammanfaller de med den gängse bilden av kulturhistoriskt bevarande. I fallet Skanstorget gör de inte det.

 

            Skanstorget är en plats där Göteborgs tidiga historia avtecknas tydligt. Befästningsstadens försvarsverk möter 1800-talets olika stadsdelar där Kommendantängens höga stenhus kontrasterar mot Hagas låga trähusbebyggelse. Bergets dramatiska sluttning utgör en fond från såväl Sprängkullsgatan som från bergspartierna i öst.

            Samtidigt är Skanstorget en stor öde parkeringsyta. En plats utan vistelsekvaliteter, där minnena av torghandel och stadsliv sedan länge bleknat bort.

 

            För dem som utgår ifrån Jacobs teser är ytan värd mer bebyggd än obebyggd. Yimbys debattartikel i GP visar detta med stort eftertryck. Ett nytt stadskvarter trumfar enligt dem Skansens framträdande roll i staden. De nyligen presenterade förslagen visar också med stor tydlighet på de kvaliteter i gatunivå som ny bebyggelse skapar. Men de redovisar inte den stora påverkan på Skansbergets sluttning som de får på lite håll.

 

            Det är synd att ett så vällovligt initiativ som allmän omröstning i en markanvisningstävling skall leda till en kontrovers mellan två i grunden så sympatiska perspektiv på staden. Hade planerna för Heden och Centrala Älvstaden inte bromsat upp hade det funnits massor av kvarter som egentligen lämpat sig bättre för allmän omröstning.  Nu kommer vi helt säkert få se en lång och infekterad debatt där stadsliv ställs mot kulturhistoria. Liksom en debatt om de hållbara i att låta omfattningen av exploateringen styras av ett stort parkeringsgarage samtidigt som förarlösa fordon och delade persontransporter står för dörren. Detta är synd då de stora strategiska projekten i Centrala Älvstaden knappast vinner på att grupper som är positiva till stadsliv och diversifiering ligger i luven på varandra. Som åskådare till diskussionen undrar man om det inte skulle gå att hitta en kompromiss som adderar stadsliv till Skanstorget utan att bygga bort en så stor del av vyn mot Skansberget.  

 

Foto Jacob Karström

Blogg/Twitter: https://www.karstrom.se
Facebook: https://www.facebook.com/jacob.karstrom
Instagram: https://www.instagram.com/jacobkarstrom/

En stor robot på Universitetsbiblioteket i Limerick.

Facebook Twitter Pinterest

I vårt projekt för Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet har ett projektgrupp besökt universitetsbiblioteket vid Limerick Universitet. På Irland alltså. En mycket intressant resa, med ett mycket specifikt fokus – bokroboten! Eller som det egentlgen heter: ASRS (Automated Storage and Retrieval System).


Tillbyggnaden är en utveckling av befintlig 60-talsstil och struktur.
 

Självklart uppvisades en del annat spännande, inte minst de studiemiljöer som roboten gett utrymme för istället för öppna samlingar. Intressant och bra det med, men det viktiga vid detta besök var att se och förstå hur biblioteket effektiviserat och moderniserat hanteringen av sina samlingar. Delger er här de viktigaste godbitarna från mötet.

 

Vi träffade en bred skara företrädare för olika delar av processen kring planering, projektering, upphandling, installation, driftsättning, och löpande användning. Tack Ciara, Caleb, Mary, Louise, Anne, Justine, Cora, Helen, Eric och Dave!

 

Den nya biblioteksdelen är en tillbyggnad till det tidigare biblioteket i en befintlig 60-tals byggnad. Tillbyggnaden planerades för redan 2006, men finanskrisen slog hårt mot Irland, och även om bygglov beviljades 2011 skulle det dröja till 2018 innan det nya biblioteket stod klart.

 

Under den tiden hann man fundera några varv till på vad man egentligen ville få ut av sitt nya bibliotek. Hur skulle man få plats med alla de studieplatser och annat som man ville prioritera? Samlingarna på 260 000 volymer skulle jo tvingas stå i kompaktarkiv för att få plats över huvud taget. Jo, man ville nu köpa in ett automatiserat höglager för en stor del av sina samlingar. En bokrobot. Eller en ASRS (Automated Storage and Retrieval System). Dels skulle man då få bättre koll på och access till sina samlingar. Och dels skulle men frigöra den dyrbara golvytan till miljöer för möten, studier, forskning och samverkan.

 

Eftersom man ogärna justerade i bygglovet (som på Irland tydligen mest avser fasadutformning) så ritade man helt enkelt om allt innanför fasaderna. In med böckerna i en 5x15x50 meter stor robot och in med olika miljöer för samverkan i resten av ytorna. Ungefär. Inte alla böcker dock. Utöver de 260 000 böcker man hade så samlade man in ca 250 000 böcker från andra filialer. Av dessa 510 000 böcker har hittills 160 000 böcker sorterats in i roboten, men kapaciteten i roboten är ca 500 000 böcker.

 Ytor initialt avsedda för böcker kan nu nyttjas för möten, samverkan, studie- och forskningsplatser.

 

Man började med att sortera in de böcker som inte lånats ut de senaste 15 åren, därefter de som bara lånats ut en gång sedan 2011. Dessa volymer utgör de första 160 000 böcker som hittills finns i roboten. Det tar sin tid att fylla roboten. Förutom det enorma förarbete i form av gallring, rengöring, etikettering och registrering av böckerna inför laddandet så laddar man roboten med en hastighet om 2000 böcker per dag. Man anställde en grupp ansvarsfulla studenter som genomförde stora delar av det arbetet.

 

En notering från besöket i Limerick är att man inte kan använda roboten för beställning ur det robotiserade samlingarna samtidigt som roboten fylls på. Man bör alltså helst fylla på lejonparten av sina samlingar innan man öppnar för tillgänglighet ur roboten.

 

Limericks bokrobot rymmer ca 500 000 volymer.

 

Roboten är egentligen ett gaska traditionellt höglager som vanligtvis förekommer i tillverknings- och livsmedelsindustri. Men med skillnaden att objekten i lagret ska lånas både in och ut samt systemintegreras med ett biblioteksdatasysten, vilket tydligen är en lite stökig mjukvaruutmaning. Men själva förvaringen sker i ganska enkla plåtlådor som hanteras ungefär som lastpallar av roboten.

 

Lådorna tillverkades i tre standardstorlekar för att härbärgera de vanligaste bokhöjderna.

 


Robotens arbetsstationer bör placeras nära personal och infodiskar i biblioteket.

 

Man är nöjd med sin robot, men man önskar att man hade placerat robotens arbetsstationer i direkt anslutning till bibliotekariernas infopunkter så att accessen till roboten kunnat bli ännu bättre. Idag är det en bra bit att promenera och dessutom på ett annan våningsplan. Det hade kunnat möjliggöra att allt kunde stoppats in i roboten. Nu är det förmodligen bara de lite mer lågfrekventa samlingarna som kommer placeras i den. På andra platser (tex Hunt University, USA) så har i princip allt stoppats in i en robot.

 


De tekniker som arbetar med roboten behöver återkommande arbetsmiljöutbildning i ’arbete på hög höjd’ och ’räddningsarbete på hög höjd’.

 

Limerick är den första ASRS:n i Europa. Tidigare finns exempel från USA och Australien, men i Limerick har man anpassat systemet till alla europeiska regelverk såsom FEM-regler, ERF- regler (European Racking Federation), EN-standarder samt EU:s maskin- och hissdirektiv. Limericks robot omfattar alltså bara 500 000 böcker, men är ändå ett för Sverige och Göteborgs Universitet direkt tillämpbart exempel.

I Limerick är robotens hastighet inställd på ca 60% för att öka driftsäkerhet och livslängd.

Den täta stadens arkitektur

Facebook Twitter Pinterest

Vi står inför en omfattande utbyggnad av innerstäderna och kommer de närmaste decennierna bygga högre och tätare än vad vi gjort någonsin tidigare i Sverige. Men vad är det egentligen för estetiska och stadsplanemässiga värderingar som styr? I vår tid råder en oklar relation mellan stadsbyggnad och arkitektur och det finns få vedertagna regler för formgivningen att falla tillbaka på. Modernismens funktionsseparering kritiseras från alla håll, men dess trafikseparering och arkitektoniska ställningstaganden lever kvar i regelverk och estetiska preferenser.

 

I kunskapsresan kring Frihamnen som Älvstranden Utveckling organiserade under våren 2018 kom diskussionen att handla mycket om vad som bygger upp en innerstadsmiljö. Hur har de till synes självklara mötesplatserna; torgen, gatorna, stadsrummen, inne i städerna en gång kommit till? Svaret är att dessa platser i de flesta fall ligger i skärningspunkten mellan gator, som från början definierats genom tydliga stadsplaner. Här har handelsplatserna bildats, vilka genom historien manifesterats i påkostade byggnader och urbanitet.

 

Alla älskar dessa platser. Alla arkitekter drömmer om att rita hus i dem. Men när det kommer till nya stadsdelar är det mycket sällan deras kvaliteter uppstår. Ser vi på de planer i centrala Göteborg som klubbats de senaste åren finner vi en slags komprimering av 1900-talets trafikseparerade ideal, där tätheten, variationen och funktionsblandningen är avsevärt mycket högre än tidigare decenniers byggande, men där de sammankopplande gatorna lyser med sin frånvaro. Vad gäller den arkitektoniska utformningen av alla dessa nya byggnader råder stor oklarhet.

 

Höjer vi blicken ser vi att det lappkast arkitekturen genomgick i och med modernismens intåg alltjämt är närvarande. Inom loppet av några få år på 1930-talet ändrades synen på såväl stadsplanering som estetik radikalt. Ut åkte den trafikintegrerade rutnätsstaden och den klassiska arkitekturens regler för skönhet och harmoni. In kom trafik- och funktionsseparering samt en urstark uppfattning att formen hela tiden skulle röra sig framåt. Flera av tidens tongivande arkitekter trodde nog inte från början att förändringen skulle bli så monumental. I boken ”Arkitektur som symbol ” argumenterade t ex Josef frank för att se den moderna arkitekturen som en naturlig fortsättning på 20-talklassicismen snarare än som ett tvärt brott. Gunnar Asplund förde intressanta resonemang om ifall det skall vara ”tiden” eller ”platsen” som skall definiera en byggnads kvaliteter. ”Tiden” gick som bekant som segrare. Sedan 1930-talet utgår byggbranschen från axiomet att det är viktigare att en byggnad uttrycker sin tid i en evig progression, än att man väljer den lösning som anpassar sig mest naturligt till plasten.

 

Men att denna progression blir allt svårare att definiera står klart 2018. Att hänvisa till ”vårt tids uttryck” och därmed vurma för fönsterband, plexiglas och stål börjar kännas lite tomt och upprepande, i synnerhet som det inom samtidsarkitekturen finns ett starkt intresse för det traditionella hantverket och de naturliga materialen. Något som inte minst manifesteras genom de allra mest konstnärligt framstående arkitektkontoren. 

 

Det är intressant att konstatera att även en stor del av de projekt som uppmärksammats och prisats i den svenska arkitekturbranschen senare år är småskaliga. Konstmuseer, villor och diverse uddaprojekt får ännu 2018 mer rampljus än de stora bulkprojekt som skall lösa bostadsbristen och minska utglesningen. De hus som byggts i täta strukturer de senaste åren har i hög utsträckning mötts med en axelryckning, även av arkitekturpressen. Det är som att man tagit ett halvt steg mot att återgå till ett traditionellt stadsbyggande, men att man står och tvekar, inte riktigt vet vilken fot man skall stå på. Vissa verkar hoppas att den låga skala som gjorde den tidiga modernismens så raffinerad i sin kontextbundenhet och naturkontakt skall komma tillbaka. Men bostadsbrist och samhällsekonomi talar ett annat språk.

 

De sociala och ekonomiska förutsättningar som gav oss 1930-50-talets naturanpassade skandinaviska modernism råder inte längre. Att utforma höga hus i en tät stad kommer bli den stora utmaningen för Sveriges arkitekter kommande decennier. Hur skapar vi livsmiljöer som både är täta och attraktiva? Hus som tål att upplevas såväl på långt håll som mycket nära, och där rörelsen förbi dem sker långsamt till fots. Att senmodernismens hårda material och storskaliga monotoni är en dålig väg framåt är de flesta överens om. Men frågan är om de senaste årens vurm för variation i form, färg och skala är så mycket bättre? Men tanke på att miljöer som Kvillebäcken i Göteborg eller Rosendal i Uppsala mött förvånansvärt stark kritik från arkitektkåren borde det finnas alla anledningar att ta ett steg tillbaka och fundera på vad det egentligen är vi vill uppnå och vilka medel som står till buds.

 

Återvänder vi till Göteborgs innerstadsexpansion och tittar på de stora planer som antagits de sista åren; bl a Masthugget, Region City och Karlastaden, blir ambivalensen påtaglig. 

 

Som tidigare berörts saknar planerna i hög utsträckning de genomkorsande gator som leder in folk och kopplar ihop staden. Istället hoppas man skapa stadsliv genom hög täthet och lokala destinationer. Men planerna skiljer sig också från den traditionella stadens strukturer då de saknar dess klassiska attribut; fondmotiven, symmetrierna, spänningen mellan det subtila och det sublima. Detta är egentligen inte så konstigt när vi betänker att kritiken mot modernismen inskränker sig till dess funktionsseparering. Någon uppgörelse med dess avståndstagande från klassicism som konstnärligt uttrycksmedel har aldrig skett. Men detta leder ju också till att vi nu kastar oss in i en expansionsfas utan att ha vare sig den klassiska eller den modernistiska planeringskonstens lösningar i ryggen. Vi vet helt enkelt inte riktigt vad det kommer bli för resultat. Optimister hoppas på det bästa av två världar, medan pessimister påtalar att vi riskerar miljöer som vare sig har den klassiska stadens folkliv och skönhet eller den modernistiska stadens ljus, naturkontakt och rumsliga jämlikhet.

 

Vad som kan konstateras är att tydliga riktlinjer saknas. 

 

Under sju års tid har det pratats om ett arkitekturprogram för Göteborg. Men trots flera utkast och arbetsmaterial som pendlat mellan ambitiöst problematiserande och ytligt tillrättalagt är det enda officiella som kommit från kommunen ett antal lösryckta ”teser” som utan djupare analys illustrerar spridda men sinsemellan osammanhängande stadsbyggnadsmål. Frånvaron av policy har dock inte hindrat stadsbyggnadskontoret från att genomföra parallella stadsplaneuppdrag och själva ta fram planer utifrån en stor självsäkerhet. Det finns många likhetstecken mellan de områden som planerats färdigt i centrala älvstaden.

 

De har alla utformats utifrån en outtalad princip att spännande stadsrum skapas genom korta siktlinjer, riktningsförändringar och stora sammanhängande exploateringsenheter. Kvarteren skulpteras fram och dess oregelbundna former blir väldigt styrande för själva arkitekturen. Helt andra principer mot den klassiska staden alltså, där kvarteren är generella, gatorna, torgen och sammanhangen väldigt tydliga, och variationen skapades av många små exploatörer. Fotomontagen som beskriver gaturummen i de nya områdena visar ofta på ett traditionellt stadsliv, men ser man på strukturerna är det knappast några naturliga övergångar mellan nytt och gammalt som framträder. 

 

Med detta skaps en osäkerhet kring hur de nya miljöerna kommer upplevas och fungera. En osäkerhet som måhända motiveras av att man lyckats med konststycket att fjärma sig från modernismens principer utan att hamna i den traditionella rutnätsstad som utgör grunden för stadslivet i alla svenska städer. Ovanifrån ser man ju en skillnad på 1600-1800-talets stadsdelar och de nya, iom att kvarteren är mer oregelbundna. Man har helt i linje med modernismens teser premierat det ”nyskapande” framför det ”platsbundna”.

 

Men stadsmiljöer upplevs inte ur fågelperspektiv, utan från gatunivå. Stadsplaneringen vinner konstnärlig relevans först när husen är byggda. Därför bör den snarare vara ett funktionellt redskap att bereda optimala förutsättningar för såväl den sammanhängande staden som för de arkitekter som i nästa skede skall rita hus, än ett estetiskt egensyfte. Stadsbyggandet får inte bli reducerat till en designövning där tillfälliga modenycker ställer sig i vägen för långsiktiga kvaliteter. Utan att fastslå de generella principerna för kopplingen mellan stadsbyggande och arkitektur finns risk att besluten fattas på subjektiva grunder och att helheten blir lidande. Incitamenten att söka markanvisningar på glassiga fotomontage utan realistisk förankring i det byggda resultatet ökar och osäkerheten för såväl exploatörer som allmänhet. Fokus måste vridas från ytligt effektsökeri till grundläggande rumsliga och materialmässiga kvaliteter.

 

Det är alltså hög tid för Göteborg att ta initiativet till att tydligt slå fast vilken typ av stad man vill bygga, och hur arkitektonisk kvalitet definieras i stor och liten skala. Det går inte att fortsätta att sopa motsättningarna mellan en i grunden sammanhängande stad och enstaka formstarka enklaver under mattan, lika lite som det går att fortsätta låtsas att vi kommer få en tät och varierad stad bara genom att piffa upp hus med oregelbunden fönstersättning och kolorerade balkonger.

 

Hotell Avalon byggdes på en nedbrunnen tomt i en planstruktur från 1600-talet. Här möts gator vilket skapar goda förutsättningar för folkliv och arkitektur att samspela

Raddison blu byggdes i planstruktur från 2010-talet. Här saknas naturlig genomströmning av människor. Förutsättningarna är därför sämre, även för ett progressivt formspråk

Hjärnan, kulturen och upplevelsen av arkitektur 

Facebook Twitter Pinterest

Spontant reagerar vi på arkitektur med våra sinnen och instinkter men sedan blir upplevelsen mer sammansatt och blandas med intellektet och vår kulturella prägling. 

 

Instinkt  

Hjärnans uppbyggnad speglar dess evolution. Innanför den medvetet tänkande hjärnbarken finns det evolutionärt sett äldre limbiska systemet som reglerar endorfiner och andra hormoner som utsöndras i kroppen. Ytterligare längre in finns en liten förtjockning av ryggmärgens ena ände, vilket var den hjärna som de första ryggradsdjuren fick hålla tillgodo med. 

 

Det hindrar inte den ännu mer uråldriga och omedvetna ryggmärgen att snabbt och effektivt styra våra handlingar utan inblandning av medvetandet, till exempel när vi bränner oss på en het platta.

 

Även det limbiska systemet kan reagera snabbt och automatiskt, till exempel på sinnesintryck som indikerar fara. Då utsöndras adrenalin och vi hoppar till eller börjar rent av springa utan att tänka efter. Men det kan också sätta igång trevliga aktiviteter som spontana skratt. Det limbiska systemet tycks rent av vara involverat i allt som känns såväl bra som dåligt. 

 

Frågan är väl knappast om utan hur instinkterna påverkar upplevelsen av arkitektur. När vi gillar eller ogillar en byggnad, beror det då på våra medvetna tankar som i sin tur påverkar vad vi känner, eller finns det också arkitektoniska egenskaper som vi reagerar på instinktivt, oberoende av kultur och medvetna tankar?

 

Det första och tydligaste svaret på den frågan har med ljus att göra. Att laborera med ljus, skugga, färger och kontraster hör till de första sakerna som en arkitektstudent får ägna sig åt. Det är vedertagen vetenskap att såväl dagsljus som annat ljus påverkar välbefinnandet. Ljusets behandling i rumsgestaltningen är ett uppenbart exempel på arkitektoniska egenskaper som snabbt och direkt påverkar känslan. 

 

Effekterna av rent rumsliga egenskaper som att stå nära kanten på en hög höjd eller att sitta längst ned i ett djupt schakt är också påtagliga, genom adrenalin eller spänning i det ena fallet och bara genom obehag i det andra, om än i varierande grad beroende på person. Det är inte svårt att föreställa sig situationer genom evolutionen då det varit ett hot mot överlevnaden att befinna sig på liknande platser. 

 

På 1970-talet lanserade kulturgeografen Jay Appleton en teori om att människan utvecklat en preferens för platser i landskapet där det går att beskåda omgivningen utan att bli sedd (“prospect and refuge”). Översatt till arkitektur skulle det kunna betyda att en kombination av öppenhet och slutenhet ger en rumslig spänning: en viss överblickbarhet och känsla av att rummet inte tar slut då det skymtar fram fler rumsligheter i olika riktningar där det potentiellt finns saker att upptäcka – i kombination med möjligheter att dra sig undan till mer avskilda platser där rummets karaktär istället ger en känsla av skydd, lugn och ro. De här idéerna är väldigt närbesläktade med arkitekturläraren Arne Branzells rumsbubblor och arkitekturforskaren Ola Nylanders slutsatser om siktlinjer och möjligheter till rörelse. Båda tycks försöka sätta fingret på det vi känner instinktivt.

 

Kognition

Hur arkitekturen upplevs beror förstås väldigt mycket på hur pass smidig den är att använda rent praktiskt. Det ska vara lätt att orientera sig och förstå vad saker och ting är till för. Det som behöver göras, ska kunna göras på ett okomplicerat sätt. Varje rum ska vara lagom stort för sitt ändamål och ha en funktionell koppling till andra rum och den omgivande miljön. 

 

Människan har en tendens till att leta efter mönster överallt och det är tillfredsställande att kunna förstå saker och ting utifrån mer övergripande mönster, såväl rent konkret som på ett mer abstrakt plan. Arkitekturupplevelsen förstärks av mönster som förtydligar principer om rummens organisation, förklarar byggnadens uppbyggnad och skapar rumslig ordning. Av en rumsgestaltning med rytm, hierarkier, axlar och symmetrier. Av en tankemässig klarhet.

 

Det finns en skönhet i att se hur olika konstruktionsmaterial och tekniker bygger upp stora strukturer och hur helheten avspeglas i detaljerna. I hur olika tekniska lösningar och praktiska funktioner samverkar i olika skalor från detaljnivå, rumsgestaltning och byggnad till hela stadsstrukturer. Det kan vara fascinerande att förstå hur karakteristiska former hänger ihop med motsvarande funktioner.

 

Det är bra om strukturen går snabbt att greppa men inte om den blir så simpel, sträng eller bister att allt bara blir tråkigt och deprimerande. Ordningen får gärna brytas av med en och annan överraskning. Å andra sidan: om det oväntade helt saknar syfte och sammanhang så kan det bli lite knäppt. Alltför godtyckliga inslag riskerar snarare att bli störande. 

 

En överraskning är bättre om den trots sin oväntade karaktär samtidigt är en del av strukturen eller på ett eller annat sätt får en logisk men oväntad förklaring. Som när olika strukturer samverkar eller när ordningen bidrar till upplevelsen på ett mer instinktivt plan. När flera flugor slås i en smäll. När symmetrierna blir asymmetriska utan att bli formlösa. När ordningen kompletteras eller bryts utan att försvinna. Och ger oss ännu ett mysterium när det första har klarnat.

 

Kultur

En dag dök min goda kollega upp på jobbet med ett jättestort plåster på kinden. Det visade sig att han inte hade kunnat komma överens med de andra i sin arbetsgrupp om hur de skulle utforma ett förslag på en forskningsanläggning. På morgonen hade han stått hemma i badrummet och rakat sig, varit ursinnig, haft en inre dialog med sig själv och tänkt: “Polerad granit är inte forskning!”, och i samma ögonblick dragit rakhyveln över kinden med en våldsam kraft!

 

Vad som är socialt, kulturellt och symboliskt “rätt” varierar över tid och har många nyanser vars tolkningar de lärde tvista om. Att träffa rätt i alla (sub-) kulturer och personligheter går inte. Men det är ändå möjligt att greppa sådant som är ganska vedertaget. 

 

En myndighetsbyggnad med en väldigt expressiv form, ett nybyggt bostadshus gestaltat som en medeltida kyrka eller en Apple Store utformad som en hamburgare skulle sända ut motsägelsefulla signaler. Ibland kan det finnas en poäng med att medvetet bryta mot konventionerna, men oftast är tanken att arkitekturens uttryck ska passa ihop med sitt innehåll och med sin miljö. Oavsett vilket, så bygger det på en förståelse för de associationer som formspråket leder till. 

 

Postmodernismen var den idémässiga strömning inom arkitekturens värld som tydligast satte fokus på kultur, symbolvärden och rummens roll i sociala strukturer – men som å andra sidan också tog det hela så långt att den helt avsiktligt försatte sig bortom förnuftets domäner. Gestaltning gjordes utifrån metaforer och fria tankekoncept. Kaotiska byggnader skulle spegla en splittrad och subjektiv samtid. Peter Eisenman påstod sig ironiskt avslöja det offentliga rummet och befria den arkitektoniska formen genom att rita fragmentariska former. Robert Venturi var en så pass stark motståndare till att låta funktionerna styra formen att han ritade ett hus där en trappa ledde rätt in i väggen.

 

Ett mer sansat exempel från den tiden är arabinstitutet i Paris där den sinnrika solavskärmningen förutom att föra associationerna till arabisk kultur också samspelar väl med byggnadens glas- och stålkaraktär och ger ett vackert ljusspel i rummen. Det är en gestaltning där det särskilt i interiörerna skapas arkitektoniska kvalitéer som samverkar tekniskt, funktionellt och estetiskt – eller kanske snarare upplevelsemässigt på ett kulturellt, kognitivt och instinktivt plan.

 

I arkitekturupplevelsen är det instinktiva automatiskt och ofrånkomligt. Det tekniska och praktiska måste fungera men helst också vara begripligt och snyggt ordnat. Det kulturella kräver omdöme och fingertoppskänsla. I gestaltningsarbetet är det en utmaning att få ihop dessa dimensioner. Men det är just olika infallsvinklar som ger en större chans för att något kreativt ska hända. När saker och ting faller på plats är det en belöning i sig. Det är det som är tjusningen med arkitektur.