Byggemenskaper

Från: Byggmonopol
Till: Deltagarprocess

Med inspiration ifrån det tyska ”baugemeinschaften” och rötter i den ursprungliga svenska bostadsrättsformen, börjar nu konceptet byggemenskaper att växa sig starkare i Sverige. Byggemenskaper ger fler och mindre aktörer utrymme på bostadsmarknaden vilket bidrar till ett bostadsbyggande med högre kvalitet och en mer varierad stadsmiljö, i såväl skala som uttryck. I Göteborg har man, som första kommun i Sverige, antagit ett konkret mål om att 5 % av alla markanvisningar till bostäder skall tilldelas bygg- eller bogemenskapsprojekt. Inobi vill vara en av nyckelaktörerna i etableringen av konceptet. Detta gör vi dels genom att initiera och genomföra egna byggemenskapsprojekt, dels genom att leda och stötta byggemenskaper i hela genomförandeprocessen.

 

Potential

Byggemenskaper har potential både som verktyg för stadsplanering och som ett möjligt sätt att utveckla fler hållbara hus- och boendemiljöer. Begreppet hållbarhet används här i dess bredare bemärkelse med hänsyn, inte bara till miljön, utan även de sociala aspekterna samt de boendes krav på kvalitet i boendemiljön. Eftersom de som utvecklar boendet också är de som kommer stå för underhålls- och driftskostnader, utvecklas boendet med ett mer långsiktigt perspektiv i åtanke. Material specificeras med utgångspunkt i underhålls- och hälsoaspekter, såväl som med estetisk omsorg. Husen utformas för att ha låga driftskostnader och vara så energieffektiva som möjligt. Vad gäller den sociala hållbarheten så handlar det inte bara om att lära känna sina grannar. I Tyskland har man sett att i de stadsdelar som utvecklas genom att byggemenskaper bygger bostäder, så präglas kvarteren av ett social ansvarstagande som går bortanför omsorgen om det egna huset.

VILL DU VETA MER?
Kontakta oss på
[email protected]

"En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad."

Definition enligt Föreningen för byggemenskaper,
www.byggemenskap.se

Inobis arbete med byggemenskaper

Att delta i en byggemenskap innebär en unik möjlighet att tillsammans med andra forma ett boende som utgår från de egna behoven och önskemålen. Samtidigt är bostadsbyggande en komplex process som kräver kunskap och planering. Inobi vill underlätta för genomförande av byggemenskaper genom att tillhandahålla en mångsidig och kunnig organisation och en välstrukturerad process. För oss är det viktigt att processen är transparent med stort beslutsutrymme för de deltagande och att den är präglad av social gemenskap och lärande.

 

Vi på Inobi tror att en trygg, kreativ och framgångsrik byggemenskap förutsätter en tydlig struktur för genomförande. Inobis process består av 12 steg, från att utveckla ett grundkoncept och forma gruppen för den blivande byggemenskapen, till gestaltning och produktion av byggnaden. Läs mer om byggemenskaper och processen i vår broschyr som ni finner för nedladdning här.

 

Inobis byggemenskapstjänster

Förutom att Inobi initierar och driver egna byggemenskaper, så arbetar vi tillsammans med externa byggemenskapsgrupper. Vi är behjälpliga både när det gäller övergripande delar så som processledning och arkitekttjänster, samt med mer specifika genomförandefrågor som finansiering, kalkyl, juridik och avtal. Kontakta oss så går vi tillsammans igenom vilka delar ni behöver stöd med just nu.

Byggemenskapen Ärlan

LÄS MER