Från analys till arkitektur

Vi är Inobi. Ett arkitektkontor och ett kunskapsföretag. Våra tjänster utgörs av medarbetarnas kompetenser i kombination med den arbetsprocess som vi tillämpar i uppdragen.

Vår idé

Inobis vision är att vara en ledande kunskapsaktör i det hållbara samhällsbyggandet. För att nå dit har vi valt en lite annorlunda ingång än de flesta arkitektkontor. För oss handlar framgångsrik gestaltning av livsmiljöer om att ständigt fördjupa, utmana och förmå integrera förståelsen för de sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar som villkorar samhällsbyggandet. Det innebär att analys och form för oss är intimt sammanflätade. God arkitektur är resultatet av en kunskapsprocess där delar och motstridiga villkor bearbetas och fogas till en helhet.

Kompetenser

Många av dagens och morgondagens stora samhällsutmaningar berör stadsbyggande och arkitektur. Vi tar fasta på dessa utmaningar och erbjuder tvärdsiciplinära tjänster som är väl förankrade i såväl teori som praktisk erfarenhet och konkret nytta. I kunskapssamhället kan vi inte begränsa oss till traditionella organisationsformer och -roller. Att arbeta med byggd miljö kräver ett engagemang i den fulla bredden av faktorer som villkorar bebyggelse och stadsutveckling. Vi arbetar i många olika typer av uppdrag men genomgående försöker vi i alla våra projekt genomföra en ordentlig inledande analys av ekonomiska villkor, sociala sammanhang och ekosystem. Lika genomgående strävar vi efter att i projekten länka ihop de olika stegen i planerings- och byggkedjan – eftersom vi vet att övergångarna mellan skeden annars är den punkt där resultatkritisk kunskap går förlorad. I vissa fall resulterar vårt arbete i byggnader, i andra fall handlar vårt uppdrag om att ge ett tydligt underlag för någon annan att jobba vidare med. I samtliga fall tar vi ett ansvar för att helheten ska bli bra.

 

Vi samlar en rad olika yrkeskompetenser under samma tak och strävar efter att byggingenjörer och ekologer ska komma in i tidiga skeden och att stadsplanerare och kulturgeografer skall följa med långt in i projekteringarna. Så främjas helhetssyn och gemensamt ansvar. Vi har stor erfarenhet av att projektleda komplexa processer, där kunskap, kommunikation och formaliserade dialoger är centrala delar. Vår ambition är att kunna erbjuda en kombination av analyser, projektledning, gestaltning och projektering. En kombination som ger oss förmågan att ta ansvar tidigt i komplexa projekt, samordna intressen och utveckla lösningar som skapar bättre processer och resultat.

 

Publicerat

Forskning och utveckling

Inobi är ett kunskapsföretag. Våra tjänster utgörs av medarbetarnas kompetenser i kombination med den arbetsprocess som vi tillämpar i uppdragen. Att hitta värdeskapande kopplingar mellan teori och praktik är grunden i inobis verksamhet. Vi är övertygade om att ledande konsulttjänster i samhällsbyggnadssektorn kräver en ständig utveckling. En utmanade intellektuell miljö, där projekt diskuteras och ställs i relation till sitt sammanhang är en självklarhet hos oss. Vi bedriver även en egen ”FoU-verksamhet”. Denna tar sig bland annat uttryck genom forskningsprojekt, författande, föredrag och en rik internutbildningskultur. Genom arbete med bl a resilienskvarter och mötesplatsteori har vi utvecklat nära samarbete med Göteborgs Universitet och Chalmers. Vi arbetar till stor del utifrån den vetenskapsteoretiska metodologin ”Kritisk Realism”, som betonar vikten av att länka samman teknik, samhällsvetenskap och kreativt skapande. Något som känns mycket relevant inom samhällsbyggandet, där sociala och ekologiska frågor måste hanteras tillsammans. I vårt kontor på Kyrkogatan har vi ett ständigt växande arkitekturbibliotek med referenslitteratur.

10% av vår arbetstid sätter vi av för egna idé- och utvecklingsprojekt. Varje medarbetare styr själv över användningen av sin inobitid. Detta ger våra medarbetare möjlighet att använda inobi som en plattform för att utveckla nya projektidéer inom nya områden och utveckla sina specialintressen och kunskaper. I slutändan ger inobitiden mervärde tillbaka till företaget, det gör arbetet mer kreativt och skapar förutsättningar för det oväntade och oplanerade.

Projektutveckling

Inobi vill vara en aktiv part i att utveckla såväl arkitektrollen som bygg- och fastighetsbranschen i stort. Vi tror att kunskapsintegrerande företag som Inobi även bör gå in i rollen som projektutvecklare. I den rollen kan vi fullt ut ta ett helhetsansvar för genomtänkta och arkitektoniskt bearbetade miljöer.

Genom vår mångåriga erfarenhet av plan- och bygglovsprocesser har vi byggt upp en stor kunskapsbas kring utveckling av mark och fastigheter. Med vår satsning på byggemenskaper hoppas vi kunna ändra de strukturella förutsättningarna för bostadsbyggandet och skapa bättre förutsättningar för ett småskaligt och medborgarinitierat bostadsbyggande.

Vi arbetar även med mer traditionella fastighetsutvecklingsprojekt, ofta relaterat utveckling av råmark till detaljplanerad mark, eller detaljplanerad mark till färdiga projekt. Kontakta oss gärna om ni har fastigheter med utvecklingspotential – vårt stora intresse för goda boende- och stadsmiljöer i kombination med våra kunskaper om planjuridik gör oss till en trygg partner.

Nyheter

Med våra senaste tillskott Huda, Louise och Ann är Inobi nu 20 medarbetare starkt. Tillsammans bidrar de med olika bakgrunder och kompetenser.

 

Huda började sin arkitektutbildning i Damaskus där hon läste till inredningsarkitekt. Efter sin examen arbetade hon ett år på ett arkitektkontor och parallellt med det som kursassistent i design studios på universitetet där hon studerade.

 

Hennes intresse för hållbarhet förde henne till Sverige och Chalmers där hon läste masterprogrammet Design for Sustainable Development. Under sina studier på Chalmers kom hon i kontakt med Inobi vilket ledde till en sommarpraktik 2016. Huda intresserar sig för processer inom arkitektur och kopplingen till psykologi och sociologi. I sitt examensarbete Embracing the Interval, utforskade hon detta ämne med Inobis Kasper och Martin som externa handledare.

 

 

Louise är utbildad arkitekt i Lund och på Chalmers. Sista terminen på kandidatutbildningen gjorde hon en fältstudie på Asian Institute of Technologyi Bangkok där hon utforskade sambandet mellan mikroklimat och energiförbrukning. Chalmers hållbarhetsprofil lockade Louise och hon tog examen inom masterprogrammet Design for Sustainable Developmentår 2007.

 

Närmast kommer Louise från Nils Andreassons arkitektkontor och har dessförinnan arbetat på bland annat Sweco. Under sina år som praktiserande arkitekt har Louise tillägnat sig en bred kompetens och ett starkt hållbarhetstänk, som sträcker sig från material till strategisk planering. Med erfarenhet och intresse av att arbeta med komplexa programförutsättningar och samordning mellan olika beställargrupper stärker hon vår förmåga att genomföra projekt, från idé till färdig byggnad. Louise är även tillgänglighetssakkunnig.

 

 

Ann är anställd hos Inobi som ledningsassistent och verkar som administrativt stöd till ledningsgruppen. Senast arbetade Ann som Office manager på ett IT-konsultföretag och på Sankt Jörgen Park i receptionen men även på konferenser och som housekeeping-ansvarig. 

 

Ann är utbildad förskollärare och har även, efter 17 år i yrket, läst utbildningen Receptions-, konferens- och housekeepingansvarigpå YRGO. Utbildningen gav en teoretisk och praktisk grund att stå på inom ekonomi, marknadsföring, ledarskap och personalfrågor. Efter utbildningen sökte hon sig mot företag och hennes intresse för arkitektur och inredning gjorde att hon landade hos oss på Inobi. Anns öga för detaljer och långa erfarenhet av organisatoriskt ansvar gör henne till ett välkommet stöd och viktig del av vår verksamhet.

I takt med att världens storstäder blickar bortom funktionsseparering och massbilism ställs nya krav på handeln. IKEA vill spela en progressiv roll i den urbana omställningen och börjar alltmer frångå externa etableringar till förmån för centrala lägen. För att öka kunskapen om vilka sociala värden detta kan skapa bjöd man in inobi att hålla i 2018 års interna arkitekturdag. Det blev en mycket intressant workshop, där vi tillsammans analyserade IKEAs nuläge och framtid utifrån vår mötesplatsmetod.

Vi är glada att ha utökat kontoret med ytterligare en erfaren arkitekt. Haldur kommer senast från Tengbom och har dessförinnan arbetat på Nyréns i Stockholm, Fletcher Priest Architects i London och inledde sin karriär på NFR 2003. På NFR arbetade han tillsammans med Inobis Fredrik Rosenhall. Han har en examen från Chalmers 2003.

 

Haldur är en mångsidig arkitekt som har stor erfarenhet av att arbeta med projekt i olika skalor och skeden, från skiss till bygghandling. På Inobi kommer han främst att stärka vårt team av projekterande arkitekter men hans kunnighet och helhetstänk är en tillgång i projektens alla skeden.

Just nu söker vi en arkitekt som kan stärka vår projekteringskompetens. Du kommer fungera som handläggare i projektering och utformning av byggnader. Du är van att självständigt driva projekt och har goda kunskaper i ArchiCAD. 

 

VEM SÖKER VI? 
Vi söker dig som har minst 8 års erfarenhet av projektering av byggnader.

Du har en vilja att utveckla dig själv vidare inom projektering, men du kommer även ges möjlighet att utveckla vår totala projekteringskompetens. Du är noggrann och van att ta eget ansvar.

På Inobi jobbar vi i huvudsak med ArchiCAD som projekteringsverktyg, och vi ser därför att du har goda kunskaper i denna programvara, samt erfarenhet av BIM. Även kunskaper inom AutoCAD och andra Autodesk-programvaror är meriterande.

Vi har en vilja att bli bäst på hållbarhet. Erfarenhet av och ambitioner att implementera och säkerställa hållbarbetsaspekter vid projektering är meriterande.

 

VAD INNEBÄR DET ATT ARBETA PÅ INOBI?
– Inobi är ett modernt kunskapsföretag där alla medarbetare är delaktiga i företagets utveckling. Dina arbetsuppgifter kommer därför även inbegripa andra områden. Projektplanering och fördelning av arbetsuppgifter gör vi gemensamt på kontoret.

– Vi strävar efter en ständig kompetens- och kunskapsutveckling. Alla anställda på inobi styr därför över 10% av sin tid för att utveckla sina intressen, fördjupa sina kunskaper och genomföra egna projektidéer. Detta kallar vi vår inobitid.

– Vi är måna om att det går att kombinera yrkeslivet med ett bra liv i övrigt, med fritid, engagemang och familj. Vi prioriterar därför vår projektplanering och värdesätter ett gott arbetsklimat med normala arbetstider.

TILLTRÄDE
Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt.

 

ANSÖKAN
Är du intresserad av tjänsten? Skicka ett personligt brev och cv till Andreas Eklöf senast den 20 oktober

Just nu söker vi en byggnadsingenjör som medverkar i projektering och utformning av byggnader. Någon som är van att självständigt och noggrant producera handlingar, och som gärna har goda kunskaper i ArchiCAD. 

 

VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som har god erfarenhet av arbete på arkitektkontor eller motsvarande. Vi tror att du har arbetat 5-7 år ungefär.

Du har en vilja att utveckla dig själv vidare inom projektering, men du kommer även vara delaktig i att utveckla vår totala projekteringskompetens. Du är noggrann och van att ta eget ansvar. Erfarenhet av byggnadsbeskrivningar är meriterande.

På Inobi jobbar vi i huvudsak med ArchiCAD som projekteringsverktyg, och vi ser därför gärna att du har goda kunskaper i denna programvara, samt erfarenhet av BIM. Även kunskaper inom AutoCAD och andra Autodesk-programvaror är meriterande.

Vi har en vilja att bli bäst på hållbarhet. Erfarenhet av och ambitioner att implementera och säkerställa hållbarbetsaspekter vid projektering är meriterande.

 

VAD INNEBÄR DET ATT ARBETA PÅ INOBI? 
– Inobi är ett modernt kunskapsföretag där alla medarbetare är delaktiga i hela företagets utveckling. Dina arbetsuppgifter kommer därför även inbegripa andra områden. Projektplanering och fördelning av arbetsuppgifter gör vi gemensamt på kontoret.

– Vi strävar efter en ständig kompetens- och kunskapsutveckling. Alla anställda på Inobi styr därför över 10% av sin anställning för att utveckla sina intressen, fördjupa sina kunskaper och genomföra egna projektidéer. Detta kallar vi vår inobitid.

– Vi är måna om att det går att kombinera yrkeslivet med ett bra liv i övrigt, med fritid, engagemang och familj. Vi prioriterar därför vår projektplanering och värdesätter ett gott arbetsklimat med normala arbetstider.

 

TILLTRÄDE
Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt.

 

ANSÖKAN
Är du intresserad av tjänsten? Skicka ett personligt brev och cv till Andreas Eklöf senast den 20 oktober

Idag skriver Akademiliv om vår omvärldsanalys kring framtidens miljöer för vård, life science och translationell forskning, artikeln kan läsas här.

Rapporten är ett led i det uppdrag vi har att stötta Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Folktandvården, samt deras huvudmän att formera sig kring ett gemensam program för storsatsningen Sahlgrenska Life. Syftet med omvärldsanalysen är att skapa en gemensam grund av omvärldskunskap och referenser för projektets deltagare, i alla delar och roller av verksamheten.

I början av oktober presenteras den förstudie som är slutresultatet av projektet.

Jessica Aitman började arbeta på Inobi den 21 augusti och är utbildad arkitekt med examen från Chalmers 2004. Jessica kommer från Liljewalls arkitekter där hon har arbetat i drygt tre år. Dessförinnan arbetade hon nästan 10 år på PP-arkitekter. Hon är en tekniskt driven projekterande arkitekt som under hela sitt yrkesliv arbetet mycket med badhusprojekt som är både tekniskt och byggnadsfysiskt utmanande. Jessica kommer ytterligare stärka vår genomförandeförmåga från skiss till bygghandling.

 

Tove Wennberg är utbildad arkitekt vid Umeå Arkitekthögskola och Chalmers och tog sin examen våren 2016. Som examensarbete skapade hon ett spel som ett design- och dialogverktyg för att skapa ett kollektivt boende. Efter examen arbetade hon på Chalmers som kursassistens för Lena Falkheden i mastersprogrammet Design for Sustainable Development. Tove har i många år varit engagerad i organisationen Stadsjord och har där arbetat med allt från grisskötsel och trädgårdsarbete till mindre designprojekt och förstudier.

 

Dessa två tillskott bidrar till den rad av yrkeskompetens som finns inom Inobi och förstärker vår roll i processens alla skeden, från analys till projektering. Inobi blir i och med den här rekryteringen 19 medarbetare starkt.

Pia Nyberg är utbildad samhällsgeograf och började arbeta på Inobi i slutet av mars. Pia tog examen från Göteborgs Universitet år 2016 och har en kandidatexamen i samhällsgeografi och miljövetenskap, samt en masterexamen i geografi. Innan Pia började på Inobi arbetade hon på Ramböll i 4,5 år på dåvarande avdelningen för samhällsplanering.

 

På Inobi har Pia en betydande roll i arbetet med analyser i tidiga skeden. Pias tillskott innebär en ytterligare bredd och fördjupning av Inobis kompetens och förmåga att arbeta med komplexa samhällsanalyser.

Nu lanserar vi inobis nya grafiska profil! Välkommen att titta runt på vår omarbetade hemsida, där vi samlat aktuella projekt och mycket annat material. Trevlig sommar!

Proposal overiew NTNU University Extension at Gløshaugen in Trondheim, 2017 - Inobi

 

Inobis förslag “Learning Gardens” tilldelades juryns hedersomnämnande i den allmänna arkitekttävlingen om utveckling av NTNU:s campus i Trondheim. Totalt 36 förslag inkom i tävlingen.

 

Juryn berömmer Inobis starka analys och strategier för att åstadkomma nya mötesplatser mellan akademi, näringsliv och samhälle. Juryn menar vidare att förslaget är “konsekvent inom sin egen logik” och “etablerar nya uppenbart kvalitativa platsrum”, samtidigt menar juryn att förslaget innebär “ingrepp i fredade parkanläggningar” och förslaget ingår därmed inte bland de fyra utvalda som går vidare till steg två.

 

Förslaget genererades med mötesplatsanalys

Inobis förslag för utveckling av NTNU:s stadscampus baserades på ett omfattande utredningsarbete och en mötesplatsanalys som genererade en plan med starkt fokus på att skapa tydliga och logiska axlar och stadsmässiga kopplingar mellan Universitetsjukhuset på Öya och Campus Glöshaugen, respektive Elgesetergate och Glöshaugen. I förslaget etablerades nya torg och en ny central universitetsplats, samt kvarter i varierad skala längs Klaebuveien som därmed omvandlas från baksida till en stads- och campusgata som i sin förlängning blir ett av Trondheims viktigaste rörelsestråk.

 

– Förslaget tillför den nödvändiga strukturen och den kritiska massan av universitetsfunktioner, lokaler för näringsliv och bostäder som behövs för att fullt ut förverkliga önskemålet om att föra ihop campus och staden till en sammanhängande urban helhet. Skulle vårt förslag genomförts hade Trondheim etablerat Nordens mest attraktiva sammanhängande universitetsområde, säger Erik Berg, arkitekt på inobi.

Innovativ geoteknisk strategi

Efter geotekniska samråd föreslog inobi en innovativ lösning för att möjliggöra ny bebyggelse på själva Glöshaugen trots områdets mycket osäkra markförhållanden, genom att motfylla “Dödens Dal” öster om campus. Därmed kunde ett helt nytt studentbostadsområde etableras ovanpå den tidigare sänkan, som bidrar till att ytterligare generera aktivitet och rörelser genom campus Glöshaugen.

 

NTNU Glöshaugen Perspektiv från väster

 

Förtätning för kritisk massa

– Utöver programmets efterfrågade 120 000 kvadratmeter ytor för NTNU:s behov tillför förslaget totalt 1000-1500 nya student- och forskarbostäder inom campusstadsdelen, 26 000 kvadratmeter nya ytor för samverkan, studentliv och näringsliv och 50 000 kvadratmeter i en tillgänglig utbyggnadsreserv. Allt detta är avgörande för att uppnå den kritiska massan av aktivitet och rörelser som behövs för ett levande och dynamiskt stadscampus, säger Martin Livian, arkitekt på inobi.

Learning Garden / Learning Center NTNU Trondheim

 

Learning Gardens utarbetades av Martin Livian, Erik Berg och Therese Wallström, arkitekter på Inobi. Professor emeritus Göran Sällfors medverkade som expertrådgivare avseende geoteknik. Referensgrupp på Inobi var Andreas Eklöf, Fredrik Rosenhall och Mattias Karlsson.

Medarbetare

ANDREAS EKLÖF
ANDREAS EKLÖF
CIV ING, VD
ANN NORMÉN
ANN NORMÉN
LEDNINGSASSISTENT
ANNA WRENER
ANNA WRENER
ARKITEKT SAR/MSA FÖRÄLDRALEDIG
CECILIA EDUARDS
CECILIA EDUARDS
ARKITEKT SAR/MSA TJÄNSTLEDIG
ERIK BERG
ERIK BERG
ARKITEKT
EMMA SPÅNG
EMMA SPÅNG
3D/CAD- PROJEKTÖR
FANNY SERNHEDE
FANNY SERNHEDE
ARKITEKT SAR/MSA
FREDRIK ROSENHALL
FREDRIK ROSENHALL
ARKITEKT SAR/MSA, SOCIOLOG
HALDUR ROHTLA
HALDUR ROHTLA
ARKITEKT SAR/MSA
HUDA HAKKY
HUDA HAKKY
ARKITEKT
JESSICA AITMAN
JESSICA AITMAN
ARKITEKT SAR/MSA
KAJSA BROSCHÉ
KAJSA BROSCHÉ
ARKITEKT SAR/MSA
KASPER LENNQUIST
KASPER LENNQUIST
ARKITEKT SAR/MSA
LOUISE EKEROTH SIMONS
LOUISE EKEROTH SIMONS
ARKITEKT SAR/MSA
MAGNUS PETTERSSON
MAGNUS PETTERSSON
ARKITEKT SAR/MSA
MARTIN LIVIAN
MARTIN LIVIAN
ARKITEKT MSA
MATTIAS KARLSSON
MATTIAS KARLSSON
ARKITEKT MSA
PERNILLA OTTOSSON
PERNILLA OTTOSSON
CIV ING, BYGGEMENSKAPSLEDARE
STEFAN RUPERT
STEFAN RUPERT
ARKITEKT
TOVE WENNBERG
TOVE WENNBERG
ARKITEKT MSA
VERONIKA ASPVALL
VERONIKA ASPVALL
PROJEKTLEDARE