Från analys till arkitektur

Vi är Inobi. Ett arkitektkontor och ett kunskapsföretag. Våra tjänster utgörs av medarbetarnas kompetenser i kombination med den arbetsprocess som vi tillämpar i uppdragen.

Vår idé

Inobis vision är att vara en ledande kunskapsaktör i det hållbara samhällsbyggandet. För att nå dit har vi valt en lite annorlunda ingång än de flesta arkitektkontor. För oss handlar framgångsrik gestaltning av livsmiljöer om att ständigt fördjupa, utmana och förmå integrera förståelsen för de sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar som villkorar samhällsbyggandet. Det innebär att analys och form för oss är intimt sammanflätade. God arkitektur är resultatet av en kunskapsprocess där delar och motstridiga villkor bearbetas och fogas till en helhet.

Kompetenser

Många av dagens och morgondagens stora samhällsutmaningar berör stadsbyggande och arkitektur. Vi tar fasta på dessa utmaningar och erbjuder tvärdsiciplinära tjänster som är väl förankrade i såväl teori som praktisk erfarenhet och konkret nytta. I kunskapssamhället kan vi inte begränsa oss till traditionella organisationsformer och -roller. Att arbeta med byggd miljö kräver ett engagemang i den fulla bredden av faktorer som villkorar bebyggelse och stadsutveckling. Vi arbetar i många olika typer av uppdrag men genomgående försöker vi i alla våra projekt genomföra en ordentlig inledande analys av ekonomiska villkor, sociala sammanhang och ekosystem. Lika genomgående strävar vi efter att i projekten länka ihop de olika stegen i planerings- och byggkedjan – eftersom vi vet att övergångarna mellan skeden annars är den punkt där resultatkritisk kunskap går förlorad. I vissa fall resulterar vårt arbete i byggnader, i andra fall handlar vårt uppdrag om att ge ett tydligt underlag för någon annan att jobba vidare med. I samtliga fall tar vi ett ansvar för att helheten ska bli bra.

 

Vi samlar en rad olika yrkeskompetenser under samma tak och strävar efter att byggingenjörer och ekologer ska komma in i tidiga skeden och att stadsplanerare och kulturgeografer skall följa med långt in i projekteringarna. Så främjas helhetssyn och gemensamt ansvar. Vi har stor erfarenhet av att projektleda komplexa processer, där kunskap, kommunikation och formaliserade dialoger är centrala delar. Vår ambition är att kunna erbjuda en kombination av analyser, projektledning, gestaltning och projektering. En kombination som ger oss förmågan att ta ansvar tidigt i komplexa projekt, samordna intressen och utveckla lösningar som skapar bättre processer och resultat.

 

Publicerat

Forskning och utveckling

Inobi är ett kunskapsföretag. Våra tjänster utgörs av medarbetarnas kompetenser i kombination med den arbetsprocess som vi tillämpar i uppdragen. Att hitta värdeskapande kopplingar mellan teori och praktik är grunden i inobis verksamhet. Vi är övertygade om att ledande konsulttjänster i samhällsbyggnadssektorn kräver en ständig utveckling. En utmanade intellektuell miljö, där projekt diskuteras och ställs i relation till sitt sammanhang är en självklarhet hos oss. Vi bedriver även en egen ”FoU-verksamhet”. Denna tar sig bland annat uttryck genom forskningsprojekt, författande, föredrag och en rik internutbildningskultur. Genom arbete med bl a resilienskvarter och mötesplatsteori har vi utvecklat nära samarbete med Göteborgs Universitet och Chalmers. Vi arbetar till stor del utifrån den vetenskapsteoretiska metodologin ”Kritisk Realism”, som betonar vikten av att länka samman teknik, samhällsvetenskap och kreativt skapande. Något som känns mycket relevant inom samhällsbyggandet, där sociala och ekologiska frågor måste hanteras tillsammans. I vårt kontor på Kyrkogatan har vi ett ständigt växande arkitekturbibliotek med referenslitteratur.

10% av vår arbetstid sätter vi av för egna idé- och utvecklingsprojekt. Varje medarbetare styr själv över användningen av sin inobitid. Detta ger våra medarbetare möjlighet att använda inobi som en plattform för att utveckla nya projektidéer inom nya områden och utveckla sina specialintressen och kunskaper. I slutändan ger inobitiden mervärde tillbaka till företaget, det gör arbetet mer kreativt och skapar förutsättningar för det oväntade och oplanerade.

Projektutveckling

Inobi vill vara en aktiv part i att utveckla såväl arkitektrollen som bygg- och fastighetsbranschen i stort. Vi tror att kunskapsintegrerande företag som Inobi även bör gå in i rollen som projektutvecklare. I den rollen kan vi fullt ut ta ett helhetsansvar för genomtänkta och arkitektoniskt bearbetade miljöer.

Genom vår mångåriga erfarenhet av plan- och bygglovsprocesser har vi byggt upp en stor kunskapsbas kring utveckling av mark och fastigheter. Med vår satsning på byggemenskaper hoppas vi kunna ändra de strukturella förutsättningarna för bostadsbyggandet och skapa bättre förutsättningar för ett småskaligt och medborgarinitierat bostadsbyggande.

Vi arbetar även med mer traditionella fastighetsutvecklingsprojekt, ofta relaterat utveckling av råmark till detaljplanerad mark, eller detaljplanerad mark till färdiga projekt. Kontakta oss gärna om ni har fastigheter med utvecklingspotential – vårt stora intresse för goda boende- och stadsmiljöer i kombination med våra kunskaper om planjuridik gör oss till en trygg partner.

Nyheter

Som kontorschef på Inobi arbetar du nära VD och ingår i ledningsgruppen, med ansvar för HR och resursplanering. Vi söker dig som har en kompetens inom personalfrågor (HR) och ett stort intresse för människor. Du är strukturerad, analytisk och strategisk, vill utvecklas som ledare och finnas tillgänglig för våra medarbetare i vardagen. Som kontorschef hos oss kommer du arbeta aktivt med såväl medarbetarnas som företagets utveckling.

 

Som HR-ansvarig arbetar du strategiskt med kompetensförsörjning och utveckling av våra processer inom rekrytering och vidareutveckling av våra medarbetare. Du planerar och deltar i löne- och utvecklingssamtal och bidrar i att följa upp och omsätta medarbetarnas utvecklingsmål i exempelvis utbildningar och uppdrag. Du ansvarar också för vår arbets- och kontorsmiljö och möter medarbetarna dagligen i dessa frågor.

 

Som ansvarig för resursplanering arbetar du operativt och nära marknads- och uppdragsansvariga. Du leder den löpande fördelningen av resurser mellan våra pågående och planerade projekt. Du är spindeln i nätet mellan uppdragsgivare, uppdragsansvariga och våra medarbetare. Vi arbetar idag i tid- och planeringsverktyget Millnet. Du kommer via verktyget också att medverka i budgetuppföljning både på uppdrags- och företagsövergripande nivå.

 

Inobi är ett växande konsultföretag och omfattningen av tjänsten kan utvecklas över tid. Vi ser gärna att du utöver din kompetens inom HR har erfarenhet av konsultverksamhet inom bygg- eller fastighetsbranschen, som projektledare, arkitekt eller liknande samt att du delar av din tid kan ta uppdrag för kund. Tjänsten kan under dessa förutsättningar redan initialt vara en heltidstjänst.

 

I ROLLEN SOM KONTORSCHEF INGÅR:

 • Ingå i ledningsgrupp
 • HR-ansvar
 • Resursplaneringsansvar
 • Budgetuppföljning
 • Arbete som konsult

 

DIN BAKGRUND

 • Dokumenterad kompetens inom HR är ett krav
 • Erfarenhet av liknande befattning är meriterande
 • Erfarenhet av konsultverksamhet är meriterande
 • Kompetens inom företagsekonomi är meriterande

 

TILLTRÄDE

Enligt överenskommelse.

 

ANSÖKAN

Är du intresserad av tjänsten? Skicka din ansökan och CV till Fanny Sernhede på [email protected] senast den 4 oktober. Märk din ansökan “Kontorschef”.

Den 16/3, samma dag som Folkhälsomyndigheten utfärdade sina skärpta rekommendationer, uppdaterade Inobi sina riktlinjer för att minska smittspridningen av Covid-19. Följande utdrag ur riktlinjerna kan vara trygga och bra att känna till även för dig som är uppdragsgivare eller besökare.

 

Noggrann handhygien

Tvätta händerna noga och ofta med tvål och vatten i minst 30 sekunder. Tvätta händerna vid ankomst till kontoret, även efter korta besök utanför kontoret, före måltid, mathantering och tömning av diskmaskin samt efter toalettbesök. Hosta och nys i armvecket. Undvik att röra ögon, näsa och mun.

 

Arbeta inte på kontoret med sjukdomssymptom

Gäller även lindriga symptom som snuva, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk, illamående eller allmän sjukdomskänsla. Arbeta även hemifrån i två dagar efter att du tillfrisknat.

 

Arbeta hemifrån i möjlig mån

Kontoret stänger inte, men vi uppmanar till, och ger alla medarbetare som kan utföra sina ansvar och arbetsuppgifter hemifrån möjligheten att göra det. Pågående digitalt arbete ska sparas på Inobis säkerhetskopierade serverplatser eller moln.

 

Undvik ej nödvändiga resor

Se UD:s reserekommendationer. Även inrikes tjänsteresor bör undvikas.

 

Undvik ej nödvändiga fysiska möten

Välj om möjligt ett digitalt möte före ett fysiskt. Delta inte i större sammankomster som tex konferenser, utbildningar och mässor. Lägg till en Teams-länk till alla dina möteskallelser.

 

Våra riktlinjer uppdateras vid behov. Skyddsombud och personalansvarig följer noggrant och systematiskt utvecklingen i vår omvärld och föreslår vid behov förändringar i riktlinjerna som beslutas av VD.

 

Vi är alla påverkade av samhällets restriktioner och vi måste alla på ett eller annat sätt ta vårt ansvar i denna utmanande situation. Alla företag och alla medarbetare i alla branscher påverkas, och alla har sina specifika förutsättningar för ansvarstagande och anpassning. Den mest utmanande delen i våra riktlinjer är förstås distansarbetet och att i möjlig mån undvika fysiska möten. Vi har inte stängt kontoret, men merparten av vårt arbete sker nu på distans och de flesta medarbetare genomför sina uppgifter och ansvar genom olika former av verktyg för digital samverkan. Omställningen har varit väldigt snabb och fungerar hittills väldigt bra.

 

I ledningsgruppen arbetar vi med de långsiktiga strategiska utmaningar och möjligheter som vi nu erbjuds. Inobis vardag har alltid innehållit analyser av trender och omvärld, och utveckling av mål, strategier och lösningar för framtiden. Nu handlar det om oss själva och vi omsätter vår kompetens i utvecklingen av nya arbetssätt och nya perspektiv på hållbar samhällsutveckling. Vi ser redan stora utvecklingssprång i arbetssätt och samverkan såväl internt som med våra uppdragsgivare. Tillsammans är vi redo för framtiden. Inobi vill tillsammans med dig både utveckla en långsiktigt hållbar framtid och här och nu aktivt bidra till att minska smittspridningen av Covid-19.

 

Tack för din insats! Vi ses, förmodligen digitalt!

Byggemenskapen Ärlan i Göteborg har tagit ett stort steg framåt. Tack vare ett partnerskap med BJC Group har projektets finansiering och framdrift säkrats.

 

BJC Group ingår nu liksom Inobi AB tillsammans med övriga familjer och privatpersoner som medlemmar i byggemenskapen. I nära samverkan med Göteborgs Stad ser vi fram emot en intensiv vår för projektet.

 

Vi planerar för att omgående erbjuda ytterligare medlemmar en plats i byggemenskapen och vår tidplan för bygglov och byggnation innebär en preliminär inflyttning redan under 2021.

”Det har under lång tid funnits ett stort intresse för projektet och det känns fantastiskt att nu kunna erbjuda nya medlemmar en plats i vårt hus.” Fredrik Domhagen, byggemenskapen Ärlan.

 

”Det finns en samsyn kring projektets värdegrund och BJC Group är glada att på detta sätt fortsätta bidra i det hållbara samhällsbyggandet.” Bengt Westin, BJC Group.

 

“Partnerskapet ger byggemenskapen en tydlig och hållbar tidplan. Vi ser fram emot att realisera projektet i nära samverkan med BJC Group och byggemenskapens övriga medlemmar.” Magnus Pettersson, VD, Inobi AB.

 

Mer information om projektet och dess bostäder kommer att publiceras på www.arlan.se. För kontakt med byggemenskapen mejla Fredrik Domhagen på [email protected] 

 

På vår projektsida för Byggemenskap Ärlan kan ni läsa mer om själva huset och på samtliga samverkanspartners hemsidor kan ni följa processen framåt.

 

https://inobi.se/projekt/byggemenskap-arlan/

www.arlan.se

https://www.bjcgroup.se

Paulina Aldåsen är utbildad ekonom på Handelshögskolan i Göteborg och flyttade sedan till Köpenhamn för att läsa en master på Copenhagen Business School. Efter examen fick hon anställning som hållbarhetssamordnare på Peab-koncernen vilket gjorde att hon hamnade inom byggbranschen. Paulina gick sedan vidare till NOCA Teknik för att arbeta med både tidiga skeden och produktion som byggprojektledare, och därefter ökade hon sin detaljkunskap för material och tjänster som projektingenjör och inköpare på Logistic Contractor.

 

Paulina lockades av Inobis stora fokus på hållbarhetsfrågor och att hållbarhet görs till något konkret. Hon uppskattar kreativiteten och att Inobi vågar göra nya saker. Hon hoppas på att få jobba i spännande projekt med hållbara, nytänkande lösningar och i kompetenta team. Det hon uppskattar mest med att vara projektledare är den stora variationen i arbetsuppgifter och att den ena dagen aldrig är den andra lik. Hon är envis och tycker att det mesta är kul, allt ifrån att anordna taklagsfester till att diskutera tekniska lösningar med projektörerna.

 

Vi tror att Paulinas starka driv och engagemang kommer att bli en stor tillgång när vi tar hållbarhetsfrågorna ännu längre och implementerar dem från tidigt skede till färdigt resultat. Varmt välkommen till oss!

Vi är glada att hälsa vårt senaste tillskott Erik Järkil varmt välkommen till Inobi! Erik är en formstark arkitekt som både kan handlägga och ta ett helhetsansvar i våra uppdrag.  Hos oss är han redan igång och ritar bostäder men vid sidan av designar han också en del möbler; allt ifrån trästolar som han snickrar ihop själv till specialritad inredning till företag.

 

Erik gick sina tre första år av arkitekturutbildningen på Chalmers men flyttade sedan till Köpenhamn och tog mastersexamen från Kunstakademiets Arkitektskole (KADK) år 2014. Efter det har han jobbat i Danmark ett halvår, på Kjellgren Kaminsky, Johannes Norlander och nu senast drivit eget. Han har jobbat med både bostäder och fabriker och är duktig på grafisk gestaltning. Erik tycker om att arbeta med en idé till färdig byggnad där omsorg lagts på såväl planlösning som detaljer för att skapa en genomtänkt helhet. Vi ser fram emot att ta del av hans kompetens inom såväl bostadsarkitektur som visualisering!

Vi är glada att hälsa Anna och Jimmy välkomna till oss på Inobi. Med deras olika utbildning och bakgrund kommer de att förstärka Inobis kompetens inom flera delar av planerings- och byggkedjan från analys till färdig byggnad. 

 

Jimmy Vikstrand har jobbat merparten av sitt arbetsliv inom produktion, lager och logistik med inriktning på bredband och fiberoptik. Han bestämde sig för att vidareutbilda sig och sökte sig då till byggbranschen och arkitektur för att få vara en del av ett skapande. Jimmy tycker att det är fascinerande och tilltalande att rita något som kommer att ge ett avtryck och kunna stå i 100 år. Efter att ha avslutat en 2-årig yrkesutbildning på Yrkeshögskolan i Kungsbacka våren 2019 som Byggprojektör CAD/BIM blev han anställd på Inobi, där han också hade sina två praktikperioder. Jimmy kommer på Inobi att delta i flera delar av arbetsprocessen med allt ifrån uppritning och tidiga skisskeden till projektering. 

 

Anna Sundelin tog examen från Chalmers tekniska högskola våren 2019 med både en kandidatexamen i arkitektur och en civilingenjörsexamen i samhällsbyggnad. Hon har läst kandidatprogrammet Arkitektur och teknik och därefter masterprogrammet Design and Construction Project Management. Sitt första år av mastern studerade Anna vid École Polytechnique de Montréal i Kanada, där hon fick ett internationellt perspektiv på byggprojekt och läste kurser med fokus på miljöcertifiering och kreativa arbetsmetoder. Anna skrev sitt examensarbete, Reaching Social Sustainability in Residential Architecture, för Inobi, där hon definierade social hållbarhet och applicerade denna på bogemenskaper och kollektivt boende. För sin uppsats tilldelades hon flertalet stipendier, bla CMB Master Thesis Award 2019 för bästa examensarbete. Anna har sökt sig till Inobi då hon är intresserad av social hållbarhet och samhällsbyggande. Hon brinner för kvalitetsarbete och är övertygad om att det är möjligt att kombinera långsiktighet med innovativa idéer. På Inobi kommer hon jobba med både projektplanering, gestaltning och analys.

Nu söker vi en erfaren projektledare som trivs med att arbeta i hela spannet från tidiga projektskeden och förstudier då behov inventeras och inriktningen konkretiseras i lokalprogram, fram till genomförande och leverans i utrednings-, fastighets- och lokalprojekt. Vi tror att du kan ha en bakgrund som arkitekt eller inredningsarkitekt, men du skulle också kunna komma från en annan utbildningsbakgrund.

 

Du arbetar strukturerat och kan leda eller vara en del av stora projekt där det gäller att hitta synergier mellan skilda ingångsvärden och förvalta starka idéer genom långa processer hela vägen in i mål. Vi söker dig som har erfarenhet av att organisera och leda workshops och samverkansgrupper. Du trivs med att arbeta i team och delar gärna med dig av kunskap och information. Du är lyhörd och trivs med att prata inför och med andra människor. Du kommer självständigt hantera kontakter med många olika aktörer och intressen där ömsesidigt förtroende är avgörande för framgång.

 

Du kommer att arbeta med projekt som innefattar utvecklingen av kunskapsmiljöer, campusplanering och annan stadsbyggnad inom det hållbara samhällsbyggandet.

 

MERITERANDE ERFARENHETER OCH FÖRKUNSKAPER

 • Erfarenheter från tidiga skeden inom bygg- och fastighetsprojekt
 • Kunskaper och erfarenheter från forsknings- eller högskolemiljöer
 • Kunskaper och intresse för hållbarhetsfrågor
 • Erfarenheter av att leda medarbetare
 • Erfarenheter av arbete med lokalprogram

 

TILLTRÄDE

Enligt överenskommelse.

 

ANSÖKAN

Är du intresserad av tjänsten? Skicka ett personligt brev, CV och eventuell portfolio till Fanny Sernhede på [email protected] senast den 16 augusti. Märk din ansökan “Erfaren projektledare”.

Just nu söker vi en arkitekt som kan stärka vår projekteringskompetens. Du kommer vara ansvarig eller handläggare i projektering och utformning av byggnader från skiss till bygghandling. Du är van att självständigt driva projekt och leda andra medarbetare. 

 

Du har en vilja att utveckla dig själv vidare inom projektering, men du kommer även ges möjlighet att utveckla vår totala projekteringskompetens. Du är noggrann och van att ta eget ansvar. Vi tror att du har minst 10 års erfarenhet.

 

Vi brinner för hållbarhet och arbetar med konkreta tillämpningar av social och ekologisk hållbarhet. Erfarenhet av och ambitioner att implementera och säkerställa hållbarbetsaspekter vid projektering är meriterande.

 

MERITERANDE ERFARENHETER OCH FÖRKUNSKAPER

 • Arkitektexamen
 • Erfarenheter av att leda medarbetare
 • Goda kunskaper i ArchiCAD
 • Kunskaper i AutoCAD
 • Erfarenheter av BIM

 

TILLTRÄDE

Enligt överenskommelse.

 

ANSÖKAN

Är du intresserad av tjänsten? Skicka ett personligt brev, CV och portfolio till Fanny Sernhede på [email protected] senast den 16 augusti. Märk din ansökan “Erfaren arkitekt”. 

Just nu söker vi en byggingenjör som arbetar med utformning av byggnader. Du kommer vara ansvarig eller handläggare i projektering och utformning av byggnader från skiss till bygghandling. Du har en vilja att utveckla dig själv vidare inom projektering, men du kommer även vara delaktig i att utveckla vår totala projekteringskompetens. Du är van att självständigt och noggrant producera handlingar. Du är också bra på att leda andra medarbetare. Vi tror att du har minst 7 års erfarenhet.

 

På Inobi jobbar vi i huvudsak med ArchiCAD som projekteringsverktyg och vi ser därför gärna att du har goda kunskaper i denna programvara, samt erfarenhet av BIM.

 

Vi brinner för hållbarhet och arbetar med konkreta tillämpningar av social och ekologisk hållbarhet. Erfarenhet av och ambitioner att implementera och säkerställa hållbarbetsaspekter vid projektering är meriterande.

 

MERITERANDE ERFARENHETER OCH FÖRKUNSKAPER

 • Byggingenjörsexamen
 • Erfarenhet av att implementera och säkerställa hållbarbetsaspekter
 • Goda kunskaper i ArchiCAD
 • Kunskaper i AutoCAD 
 • Erfarenheter av BIM
 • Erfarenheter av beskrivningar
 • Goda kunskaper i datorer och IT-system

 

TILLTRÄDE

Enligt överenskommelse.

 

ANSÖKAN

Är du intresserad av tjänsten? Skicka ett personligt brev, CV och portfolio till Fanny Sernhede på [email protected] senast den 16 augusti. Märk din ansökan “Erfaren byggingenjör”.

 

Vi söker dig som har jobbat några år eller kanske är nyexaminerad. Du har ett brett intresse för arkitektur, miljö och samhällsbyggnad och är särskilt bra på att effektivt kommunicera koncept och idéer, både i text och bild. Vi ser att du har intresse för gestaltning av byggnader såväl som stadsmiljöer. Dina arbetsuppgifter kommer ha tyngdvikt på att visualisera, illustrera, beskriva och presentera förslag och koncept i olika skeden. Då vi arbetar i team ingår även att delta aktivt i olika delar av gestaltningsarbete och konceptutveckling.

 

Vi brinner för hållbarhet och arbetar med konkreta tillämpningar av social och ekologisk hållbarhet. Erfarenhet av och ambitioner att implementera och säkerställa hållbarbetsaspekter vid projektering är meriterande.

 

MERITERANDE ERFARENHETER OCH FÖRKUNSKAPER

·         Arkitektexamen

·         Goda kunskaper i ArchiCAD, Sketchup

·         Goda kunskaper i visualiseringsprogram

·         Goda kunskaper i Photoshop, Illustrator, InDesign

·         Goda kunskaper i datorer och IT-system

·         Kunskaper i AutoCAD, Rhino

 

TILLTRÄDE

Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.

 

ANSÖKAN

Är du intresserad av tjänsten? Skicka ett personligt brev, cv och portfolio till Fanny Sernhede på [email protected] senast den 16 augusti. Märk din ansökan “Arkitekt”.

Medarbetare

ANN NORMÉN
ANN NORMÉN
LEDNINGSASSISTENT
ANNA SUNDELIN
ANNA SUNDELIN
ARKITEKT MSA
ANNA WRENER
ANNA WRENER
ARKITEKT SAR/MSA
ERIK BERG
ERIK BERG
ARKITEKT
ERIK JÄRKIL
ERIK JÄRKIL
ARKITEKT SAR/MSA
FANNY SERNHEDE
FANNY SERNHEDE
ARKITEKT SAR/MSA
FREDRIK ROSENHALL
FREDRIK ROSENHALL
ARKITEKT SAR/MSA, SOCIOLOG
HALDUR ROHTLA
HALDUR ROHTLA
ARKITEKT SAR/MSA
HUDA HAKKY
HUDA HAKKY
ARKITEKT
JESSICA AITMAN
JESSICA AITMAN
ARKITEKT SAR/MSA
JIMMY VIKSTRAND
JIMMY VIKSTRAND
3D/CAD-PROJEKTÖR
LOUISE EKEROTH SIMONS
LOUISE EKEROTH SIMONS
ARKITEKT SAR/MSA
MAGNUS PETTERSSON
MAGNUS PETTERSSON
ARKITEKT SAR/MSA, VD
PAULINA ALDÅSEN
PAULINA ALDÅSEN
PROJEKTLEDARE
STEFAN RUPERT
STEFAN RUPERT
ARKITEKT
TOVE WENNBERG
TOVE WENNBERG
ARKITEKT MSA