Från analys till arkitektur

Vi är Inobi. Ett arkitektkontor och ett kunskapsföretag. Våra tjänster utgörs av medarbetarnas kompetenser i kombination med den arbetsprocess som vi tillämpar i uppdragen.

Vår idé

Inobis vision är att vara en ledande kunskapsaktör i det hållbara samhällsbyggandet. För att nå dit har vi valt en lite annorlunda ingång än de flesta arkitektkontor. För oss handlar framgångsrik gestaltning av livsmiljöer om att ständigt fördjupa, utmana och förmå integrera förståelsen för de sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar som villkorar samhällsbyggandet. Det innebär att analys och form för oss är intimt sammanflätade. God arkitektur är resultatet av en kunskapsprocess där delar och motstridiga villkor bearbetas och fogas till en helhet.

Kompetenser

Många av dagens och morgondagens stora samhällsutmaningar berör stadsbyggande och arkitektur. Vi tar fasta på dessa utmaningar och erbjuder tvärdsiciplinära tjänster som är väl förankrade i såväl teori som praktisk erfarenhet och konkret nytta. I kunskapssamhället kan vi inte begränsa oss till traditionella organisationsformer och -roller. Att arbeta med byggd miljö kräver ett engagemang i den fulla bredden av faktorer som villkorar bebyggelse och stadsutveckling. Vi arbetar i många olika typer av uppdrag men genomgående försöker vi i alla våra projekt genomföra en ordentlig inledande analys av ekonomiska villkor, sociala sammanhang och ekosystem. Lika genomgående strävar vi efter att i projekten länka ihop de olika stegen i planerings- och byggkedjan – eftersom vi vet att övergångarna mellan skeden annars är den punkt där resultatkritisk kunskap går förlorad. I vissa fall resulterar vårt arbete i byggnader, i andra fall handlar vårt uppdrag om att ge ett tydligt underlag för någon annan att jobba vidare med. I samtliga fall tar vi ett ansvar för att helheten ska bli bra.

 

Vi samlar en rad olika yrkeskompetenser under samma tak och strävar efter att byggingenjörer och ekologer ska komma in i tidiga skeden och att stadsplanerare och kulturgeografer skall följa med långt in i projekteringarna. Så främjas helhetssyn och gemensamt ansvar. Vi har stor erfarenhet av att projektleda komplexa processer, där kunskap, kommunikation och formaliserade dialoger är centrala delar. Vår ambition är att kunna erbjuda en kombination av analyser, projektledning, gestaltning och projektering. En kombination som ger oss förmågan att ta ansvar tidigt i komplexa projekt, samordna intressen och utveckla lösningar som skapar bättre processer och resultat.

 

Publicerat

Forskning och utveckling

Inobi är ett kunskapsföretag. Våra tjänster utgörs av medarbetarnas kompetenser i kombination med den arbetsprocess som vi tillämpar i uppdragen. Att hitta värdeskapande kopplingar mellan teori och praktik är grunden i inobis verksamhet. Vi är övertygade om att ledande konsulttjänster i samhällsbyggnadssektorn kräver en ständig utveckling. En utmanade intellektuell miljö, där projekt diskuteras och ställs i relation till sitt sammanhang är en självklarhet hos oss. Vi bedriver även en egen ”FoU-verksamhet”. Denna tar sig bland annat uttryck genom forskningsprojekt, författande, föredrag och en rik internutbildningskultur. Genom arbete med bl a resilienskvarter och mötesplatsteori har vi utvecklat nära samarbete med Göteborgs Universitet och Chalmers. Vi arbetar till stor del utifrån den vetenskapsteoretiska metodologin ”Kritisk Realism”, som betonar vikten av att länka samman teknik, samhällsvetenskap och kreativt skapande. Något som känns mycket relevant inom samhällsbyggandet, där sociala och ekologiska frågor måste hanteras tillsammans. I vårt kontor på Kyrkogatan har vi ett ständigt växande arkitekturbibliotek med referenslitteratur.

10% av vår arbetstid sätter vi av för egna idé- och utvecklingsprojekt. Varje medarbetare styr själv över användningen av sin inobitid. Detta ger våra medarbetare möjlighet att använda inobi som en plattform för att utveckla nya projektidéer inom nya områden och utveckla sina specialintressen och kunskaper. I slutändan ger inobitiden mervärde tillbaka till företaget, det gör arbetet mer kreativt och skapar förutsättningar för det oväntade och oplanerade.

Projektutveckling

Inobi vill vara en aktiv part i att utveckla såväl arkitektrollen som bygg- och fastighetsbranschen i stort. Vi tror att kunskapsintegrerande företag som Inobi även bör gå in i rollen som projektutvecklare. I den rollen kan vi fullt ut ta ett helhetsansvar för genomtänkta och arkitektoniskt bearbetade miljöer.

Genom vår mångåriga erfarenhet av plan- och bygglovsprocesser har vi byggt upp en stor kunskapsbas kring utveckling av mark och fastigheter. Med vår satsning på byggemenskaper hoppas vi kunna ändra de strukturella förutsättningarna för bostadsbyggandet och skapa bättre förutsättningar för ett småskaligt och medborgarinitierat bostadsbyggande.

Vi arbetar även med mer traditionella fastighetsutvecklingsprojekt, ofta relaterat utveckling av råmark till detaljplanerad mark, eller detaljplanerad mark till färdiga projekt. Kontakta oss gärna om ni har fastigheter med utvecklingspotential – vårt stora intresse för goda boende- och stadsmiljöer i kombination med våra kunskaper om planjuridik gör oss till en trygg partner.

Nyheter


Inobi stöttar även julen 2018 cancerfonden med en gåva. Här kan man läsa mer om de projekt Cancerfonden finansierar i arbetet mot cancer. Sedan Cancerfonden grundades 1951 har fonden delat ut drygt 10 miljarder kronor till svensk cancerforskning.
 

Vår egen insats är betydligt mindre, men vi tror oss bidra på åtminstone ett litet hörn till att bekämpa cancer och andra sjukdomar, genom vårt arbete med produktionsmiljöer för läkemedelsproducenter och tillsammans med Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetsjukhuset kring framtidens forsknings- och utbildningsmiljöer för livsvetenskapen.
 

Läs mer om det här:

Fritidshus Ranneberg (Ranneberg 1:48) har tilldelats Uddevalla kommuns arkitekturpris för 2018. Huset ritades av Inobi 2016 på uppdrag av ägarna Per och Hans Brattberg och uppfördes under 2017-2018 av Sunningens Bygg. Involverade på Inobi var Fredrik Rosenhall (ansvarig) och Therese Wallström (handläggande).

 

I detta projekt skapade vi förutsättningarna från början. Den initiala utmaningen handlade om att stycka av en ny tomt från en strandfastighet belägen på en udde med havet på tre sidor. För att möjliggöra detta presenterade vi ett skisskoncept på ett lågmält enplanshus, som vann kommunens gillande och fick en strandskyddsdispens. Relationen mellan fastighetens befintliga sekelskifteshus och det nya huset underströks genom att skapa en gårdsbildning mot vägen mellan huvudbyggnad, förrådsbyggnad och terrasser. Vi lade stor vikt vid höjdsättning och anpassning av de utfyllnader som krävdes för ett fungerande översvämningsskydd så att dessa harmonierade och anslöt väl till tomtens naturliga höjdpartier.

 

 

Själva byggnaden är utformad för ett sammanboende mellan två familjer under sommaren, med avskilda sovavdelningar, gemensamt kök-vardagsrum samt ett i en sinnrik form med utblickar åt flera håll.

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering lyder:

 

”Utblickar och rumsligheter med en i det närmaste poetisk känsla och ödmjukhet inför den plats man valt präglar detta naturnära fritidshus. Byggnaden håller låg profil i landskapet men är uppseendeväckande väl uttänkt i sina sammansatta volymer som bildar vackra rum både ute och inne. Här blickar man inte bara ut över havet och naturen, man är en del av den.”

Vårt senaste tillskott Veronika Aspvall, arbetar halvtid hos Inobi som projektledare och har en betydande roll i arbetet med analyser i tidiga skeden. Hon är utbildad Maskiningenjör på Chalmers med en MSc i Lärande och Ledarskap och tog sin examen våren 2018. Utbildningen var en teoretisk utbildning men med mycket praktisk erfarenhet i form av fyra stycken praktikplaceringar, två stycken gymnasieskolor, Trafikverket samt Vinngroup. Under sin tid på Chalmers satt Veronika som kårordförande ett år.

 

Utöver sin halvtidstjänst på Inobi arbetar Veronika som gymnasielärare. Arbetet som gymnasielärare förstärker Veronikas processledningförmåga och ger henne insikt i skolors utbildnings- och verksamhetsbehov. Detta stärker i sin tur ytterligare Inobis kompetens inom utveckling av utbildningsmiljöer.

 

Veronika har ett stort intresse av olika former för samverkan och workshops, som verktyg för att nå en djupare förståelse för olika aktörers verksamhetsbehov. I sitt examensarbete fördjupade sig Veronika i detta ämne genom att analysera en form av CoCreation workshop utvecklad av RISE. Med denna kunskap med sig strävar Veronika efter att vidare utveckla sin förmåga att leda komplexa processer och skapa förutsättningar för samverkan och kompetensutbyte.

 

Inobi har fått uppdraget att genomföra en fördjupad förstudie för det planerade Kulturhus Backaplan. Uppdraget innebär att vi omsätter mötesplatsanalys och interstrukturkartläggning som verktyg för att påvisa hur den fysiska miljön i och runt det blivande kulturhuset bör utformas för att främja möten mellan människor.

– Vi är extra glada att ha fått det här uppdraget eftersom beställaren anlitar oss med anledning av vår metod för att analysera och bygga starka mötesplatser. Vi har stor erfarenhet av att bedriva förstudier och genomföra utredningar inför program på uppdrag av akademi, vård och näringsliv. I detta uppdraget förenar vi den erfarenheten med vår metod för mötesplatsanalys, för att lägga en stabil grund till ett kulturhus där sociala värden och brukarbehov står i centrum, det säger Erik Berg, arkitekt och mötesplatsexpert på Inobi.

– Kultursektorn ska bära många olika funktioner idag och kulturens arenor ska göra det möjligt för olika grupper att mötas i vardagen. Förväntningarna på Kulturhus Backaplan från staden är höga. När kulturhuset är färdig kommer detta vara Göteborgs mest centrala öppna kulturarena i ett komplext sammanhang där enormt många andra byggprojekt ska ske samtidigt när hela Backaplan omvandlas från handelsområde till kvartersstad. Just därför är det angeläget att tidigt i arbetet förmå lyfta in brukarperspektivet, från alla olika grupper, så att byggnaden och dess omgivning motsvarar de behov som finns både på kort och längre sikt , det säger Pernilla Ottosson, projektledare på Inobi.

Projektledare är Pernilla Ottosson och mötesplatsexpert är Erik Berg. Medverkande i uppdraget är även Veronica Aspvall, Tove Wennberg, Martin Livian, Fredrik Rosenhall och Andreas Eklöf. Uppdragsgivare är Göteborgs stad, Sektor Samhälle och Kultur i Lundby SDF.

Uppdragets genomförande kommer att kunna följas på bloggen https://kulturhus.inobi.se/

– Detta med öppna projektbloggar är något vi börjat använda i allt fler projekt och vi märker att våra kunder uppskattar möjligheten att både följa pågående arbete och att även spela in synpunkter den vägen, det säger Andreas Eklöf, Inobis vd.

Med våra senaste tillskott Huda, Louise och Ann är Inobi nu 20 medarbetare starkt. Tillsammans bidrar de med olika bakgrunder och kompetenser.

 

Huda började sin arkitektutbildning i Damaskus där hon läste till inredningsarkitekt. Efter sin examen arbetade hon ett år på ett arkitektkontor och parallellt med det som kursassistent i design studios på universitetet där hon studerade.

 

Hennes intresse för hållbarhet förde henne till Sverige och Chalmers där hon läste masterprogrammet Design for Sustainable Development. Under sina studier på Chalmers kom hon i kontakt med Inobi vilket ledde till en sommarpraktik 2016. Huda intresserar sig för processer inom arkitektur och kopplingen till psykologi och sociologi. I sitt examensarbete Embracing the Interval, utforskade hon detta ämne med Inobis Kasper och Martin som externa handledare.

 

 

Louise är utbildad arkitekt i Lund och på Chalmers. Sista terminen på kandidatutbildningen gjorde hon en fältstudie på Asian Institute of Technologyi Bangkok där hon utforskade sambandet mellan mikroklimat och energiförbrukning. Chalmers hållbarhetsprofil lockade Louise och hon tog examen inom masterprogrammet Design for Sustainable Developmentår 2007.

 

Närmast kommer Louise från Nils Andreassons arkitektkontor och har dessförinnan arbetat på bland annat Sweco. Under sina år som praktiserande arkitekt har Louise tillägnat sig en bred kompetens och ett starkt hållbarhetstänk, som sträcker sig från material till strategisk planering. Med erfarenhet och intresse av att arbeta med komplexa programförutsättningar och samordning mellan olika beställargrupper stärker hon vår förmåga att genomföra projekt, från idé till färdig byggnad. Louise är även tillgänglighetssakkunnig.

 

 

Ann är anställd hos Inobi som ledningsassistent och verkar som administrativt stöd till ledningsgruppen. Senast arbetade Ann som Office manager på ett IT-konsultföretag och på Sankt Jörgen Park i receptionen men även på konferenser och som housekeeping-ansvarig. 

 

Ann är utbildad förskollärare och har även, efter 17 år i yrket, läst utbildningen Receptions-, konferens- och housekeepingansvarigpå YRGO. Utbildningen gav en teoretisk och praktisk grund att stå på inom ekonomi, marknadsföring, ledarskap och personalfrågor. Efter utbildningen sökte hon sig mot företag och hennes intresse för arkitektur och inredning gjorde att hon landade hos oss på Inobi. Anns öga för detaljer och långa erfarenhet av organisatoriskt ansvar gör henne till ett välkommet stöd och viktig del av vår verksamhet.

I takt med att världens storstäder blickar bortom funktionsseparering och massbilism ställs nya krav på handeln. IKEA vill spela en progressiv roll i den urbana omställningen och börjar alltmer frångå externa etableringar till förmån för centrala lägen. För att öka kunskapen om vilka sociala värden detta kan skapa bjöd man in inobi att hålla i 2018 års interna arkitekturdag. Det blev en mycket intressant workshop, där vi tillsammans analyserade IKEAs nuläge och framtid utifrån vår mötesplatsmetod.

Vi är glada att ha utökat kontoret med ytterligare en erfaren arkitekt. Haldur kommer senast från Tengbom och har dessförinnan arbetat på Nyréns i Stockholm, Fletcher Priest Architects i London och inledde sin karriär på NFR 2003. På NFR arbetade han tillsammans med Inobis Fredrik Rosenhall. Han har en examen från Chalmers 2003.

 

Haldur är en mångsidig arkitekt som har stor erfarenhet av att arbeta med projekt i olika skalor och skeden, från skiss till bygghandling. På Inobi kommer han främst att stärka vårt team av projekterande arkitekter men hans kunnighet och helhetstänk är en tillgång i projektens alla skeden.

Just nu söker vi en arkitekt som kan stärka vår projekteringskompetens. Du kommer fungera som handläggare i projektering och utformning av byggnader. Du är van att självständigt driva projekt och har goda kunskaper i ArchiCAD. 

 

VEM SÖKER VI? 
Vi söker dig som har minst 8 års erfarenhet av projektering av byggnader.

Du har en vilja att utveckla dig själv vidare inom projektering, men du kommer även ges möjlighet att utveckla vår totala projekteringskompetens. Du är noggrann och van att ta eget ansvar.

På Inobi jobbar vi i huvudsak med ArchiCAD som projekteringsverktyg, och vi ser därför att du har goda kunskaper i denna programvara, samt erfarenhet av BIM. Även kunskaper inom AutoCAD och andra Autodesk-programvaror är meriterande.

Vi har en vilja att bli bäst på hållbarhet. Erfarenhet av och ambitioner att implementera och säkerställa hållbarbetsaspekter vid projektering är meriterande.

 

VAD INNEBÄR DET ATT ARBETA PÅ INOBI?
– Inobi är ett modernt kunskapsföretag där alla medarbetare är delaktiga i företagets utveckling. Dina arbetsuppgifter kommer därför även inbegripa andra områden. Projektplanering och fördelning av arbetsuppgifter gör vi gemensamt på kontoret.

– Vi strävar efter en ständig kompetens- och kunskapsutveckling. Alla anställda på inobi styr därför över 10% av sin tid för att utveckla sina intressen, fördjupa sina kunskaper och genomföra egna projektidéer. Detta kallar vi vår inobitid.

– Vi är måna om att det går att kombinera yrkeslivet med ett bra liv i övrigt, med fritid, engagemang och familj. Vi prioriterar därför vår projektplanering och värdesätter ett gott arbetsklimat med normala arbetstider.

TILLTRÄDE
Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt.

 

ANSÖKAN
Är du intresserad av tjänsten? Skicka ett personligt brev och cv till Andreas Eklöf senast den 20 oktober

Just nu söker vi en byggnadsingenjör som medverkar i projektering och utformning av byggnader. Någon som är van att självständigt och noggrant producera handlingar, och som gärna har goda kunskaper i ArchiCAD. 

 

VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som har god erfarenhet av arbete på arkitektkontor eller motsvarande. Vi tror att du har arbetat 5-7 år ungefär.

Du har en vilja att utveckla dig själv vidare inom projektering, men du kommer även vara delaktig i att utveckla vår totala projekteringskompetens. Du är noggrann och van att ta eget ansvar. Erfarenhet av byggnadsbeskrivningar är meriterande.

På Inobi jobbar vi i huvudsak med ArchiCAD som projekteringsverktyg, och vi ser därför gärna att du har goda kunskaper i denna programvara, samt erfarenhet av BIM. Även kunskaper inom AutoCAD och andra Autodesk-programvaror är meriterande.

Vi har en vilja att bli bäst på hållbarhet. Erfarenhet av och ambitioner att implementera och säkerställa hållbarbetsaspekter vid projektering är meriterande.

 

VAD INNEBÄR DET ATT ARBETA PÅ INOBI? 
– Inobi är ett modernt kunskapsföretag där alla medarbetare är delaktiga i hela företagets utveckling. Dina arbetsuppgifter kommer därför även inbegripa andra områden. Projektplanering och fördelning av arbetsuppgifter gör vi gemensamt på kontoret.

– Vi strävar efter en ständig kompetens- och kunskapsutveckling. Alla anställda på Inobi styr därför över 10% av sin anställning för att utveckla sina intressen, fördjupa sina kunskaper och genomföra egna projektidéer. Detta kallar vi vår inobitid.

– Vi är måna om att det går att kombinera yrkeslivet med ett bra liv i övrigt, med fritid, engagemang och familj. Vi prioriterar därför vår projektplanering och värdesätter ett gott arbetsklimat med normala arbetstider.

 

TILLTRÄDE
Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt.

 

ANSÖKAN
Är du intresserad av tjänsten? Skicka ett personligt brev och cv till Andreas Eklöf senast den 20 oktober

Idag skriver Akademiliv om vår omvärldsanalys kring framtidens miljöer för vård, life science och translationell forskning, artikeln kan läsas här.

Rapporten är ett led i det uppdrag vi har att stötta Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Folktandvården, samt deras huvudmän att formera sig kring ett gemensam program för storsatsningen Sahlgrenska Life. Syftet med omvärldsanalysen är att skapa en gemensam grund av omvärldskunskap och referenser för projektets deltagare, i alla delar och roller av verksamheten.

I början av oktober presenteras den förstudie som är slutresultatet av projektet.

Medarbetare

ANN NORMÉN
ANN NORMÉN
LEDNINGSASSISTENT
ANNA WRENER
ANNA WRENER
ARKITEKT SAR/MSA FÖRÄLDRALEDIG
CECILIA EDUARDS
CECILIA EDUARDS
ARKITEKT SAR/MSA TJÄNSTLEDIG
ERIK BERG
ERIK BERG
ARKITEKT
EMMA SPÅNG
EMMA SPÅNG
3D/CAD- PROJEKTÖR
FANNY SERNHEDE
FANNY SERNHEDE
ARKITEKT SAR/MSA
FREDRIK ROSENHALL
FREDRIK ROSENHALL
ARKITEKT SAR/MSA, SOCIOLOG
HALDUR ROHTLA
HALDUR ROHTLA
ARKITEKT SAR/MSA
HUDA HAKKY
HUDA HAKKY
ARKITEKT
JESSICA AITMAN
JESSICA AITMAN
ARKITEKT SAR/MSA
KAJSA BROSCHÉ
KAJSA BROSCHÉ
ARKITEKT SAR/MSA
KASPER LENNQUIST
KASPER LENNQUIST
ARKITEKT SAR/MSA
LOUISE EKEROTH SIMONS
LOUISE EKEROTH SIMONS
ARKITEKT SAR/MSA
MAGNUS PETTERSSON
MAGNUS PETTERSSON
ARKITEKT SAR/MSA, VD
MARTIN LIVIAN
MARTIN LIVIAN
ARKITEKT MSA
MATTIAS KARLSSON
MATTIAS KARLSSON
ARKITEKT MSA
STEFAN RUPERT
STEFAN RUPERT
ARKITEKT
TOVE WENNBERG
TOVE WENNBERG
ARKITEKT MSA
VERONIKA ASPVALL
VERONIKA ASPVALL
PROJEKTLEDARE