evakuering, utredning och inplacering

Tillfälliga lokaler för Högskolan för scen och musik 

Konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet ska under kommande år samlokaliseras vid Näckrosenområdet i Göteborg. Artisten, där Högskolan för scen och musik huserar i idag, ska byggas om och till och kommer i framtiden inrymma både HSM och HDK Valand. Tillsammans med Göteborgs universitet har vi i flera år arbetat med utlokaliseringen av Högskolan för scen och musik under tiden för bygget. Det har varit ett komplext och roligt arbete att hitta lämpliga lokaler för verksamheten och överse inplaceringen och anpassningen av de nya lokalerna. Det är trots allt inte vilken byggnad som helst i Göteborg som kan inrymma danssalar, ateljéer, scener, blackboxar, verkstäder och mycket annat. Nästan varje rum har specifika tekniska krav vad gäller akustik, ljus, teknik eller materialitet. 

PLATS Göteborg
ÅR 2018-2022
KUND Göteborgs universitet
KONTAKT Fredrik Rosenhall
TEAM Fredrik Rosenhall
Jessica Aitman

Magnus Pettersson
Haldur Rohtla
Anna Wrener
Fanny Sernhede
Anna Sundelin

Blackbox Vasagatan 50

Tillfälliga lokaler för Högskolan för scen och musik

På uppdrag av Göteborgs universitet har Inobi mellan 2018-2022 arbetat med projekt Tillfälliga lokaler för Högskolan för scen och musik (HSM).

 

Högskolan för scen och musik (HSM) erbjuder utbildningar till skådespelare, musiker inom olika genrer, operasångare, musikalartister och lärare inom musik, dans och teater.

 

HSM som idag huserar i Artisten vid näckrosdammen, behöver flytta ut i tillfälliga ersättningslokaler under tiden som Artisten byggs om och ut. HSM tillhör Konstnärlig fakultet inom GU, och ska inom projektet Nya konst samlokaliseras med övriga institutioner. 2027 flyttar HSM tillsammans med HDK-Valand in i en renoverad och nybyggd fakultetsbyggnad, kallad Nya konst. Syftet med en gemensam byggnad är att stärka och utveckla utbildning och forskning, och skapa större möjligheter till möten, samarbeten och dialog inom fakulteten för att stärka innehåll och kompetens inom utbildning, forskning och organisation. Den nya byggnaden ingår i en utvecklingsplan för hela universitetsområdet runt näckrosdammen (LÄNK utvecklingsplan Näckrosen) och en långsiktig vision om att skapa en stark och kreativ mötesplats för akademi och samhälle med en strategisk placering i staden.

Artisten

Förstudie

En konsekvens av beslutet att bygga om och till nuvarande Artisten, är att HSM behöver flytta ut sin verksamhet under byggtiden och bedriva den i ersättningslokaler, med start från sommaren 2022. Inobis uppdrag har varit att som projektledare och programarkitekt analysera verksamheten, hitta och säkerställa den bästa möjliga lösningen för HSM under utlokaliseringen.

 

I den första fasen ledde Inobi arbetet med en förstudie som kunde slå fast att en utlokalisering var fullt möjlig, men att HSM behövdes delas upp i olika kluster då inga existerande lokaler finns som kan rymma hela verksamheten. Vi konstaterade också att det kommer bli nödvändigt att anpassa lokalerna för verksamhetens behov, då undervisningen är beroende av specifika lokalförutsättningar. Vi kunde konstatera att man kommer att behöva lägga stor vikt vid att säkerställa lokalernas kvalitet, då det finns en stark koppling mellan dessa och utbildningens kvalitet. Ett lokalprogram togs fram i nära samarbete med verksamheten, och detta testades sedan på lokaler som sågs som möjliga. Vi föreslog också ett utökat samarbete med befintliga scener, konsertlokaler och kyrkor för både undervisning och framträdanden.

 

Inobi har tillsammans med HSM tittat på hur lokalkrav kan se ut i ersättningslokaler, vilken som är den optimala grupperingen av verksamheten i olika kluster, i vilka etapper de olika delarna kan flytta in och ut, samt vilka kritiska samband som måste kunna upprätthållas under utlokaliseringen. Vi tog  fram uppgifter kring känsliga instrument som behöver stå kvar under ombyggnationen, vilka som behöver flyttas och vart. Vi tog också fram kostnadsuppskattningar för anpassningar och hyror, ledde projektgrupper samt tog fram en kommunikationsplan.

 

Resultatet av arbetet med förstudien samlades i en rapport som ni hittar här:

 

LÄNK förstudie

 

Karta över tillfälliga lokaler HSM

Tillfälliga lokaler HSM

Evakueringslokaler - Eklandagatan 86 (fotograf Johan Ringborg)

Åvägen 24

Fördjupad förstudie

Efter att tidplanen för bygget av Nya konst försköts framåt, vilket förändrade förutsättningarna bland annat för vilka lokaler som går att hyra.

 

Inobi fick i uppdrag att göra en fördjupad förstudie där vi jobbade vidare med utformningen av de kluster och lokalprogram som föreslagits tidigare, och koppla dessa till lämpliga lokaler.

 

Målet var att i största möjliga mån arbeta med befintliga lokaler inom GU och akademiska hus, och att ta fram en ansvarsfull lösning med balans mellan verksamhetsnytta och ekonomi. Två av lokalerna som hade utretts och föreslagits i förstudien var fortsatt intressanta – Åvägen 24 (Brewhouse) och Eklandagatan 86 (fd Matematiskt centrum). Eklandagatan visade sig kunna inrymma stora delar av HSM’s verksamhet; rum för undervisning och övning för delar från alla kluster samt lokaler för administration, forskare och lärare. Åvägen 24 inrymmer bl a professionella musikstudios, som krävde lite anpassningar och passade väl in för  HSM’s studiobehov inom flera musikutbildningar.

 

Vasagatan 50, för många bekant som adressen för konsthögskolan Valand och idag även delar av HDK, identifierades som en intressant lokal inom GU’s lokalbestånd. I kvarteret fanns tomställda lokaler som med anpassningar skulle kunna fungera bra för delar inom scen-klustret. Till detta lade vi en större teaterlokal/blackbox för större slutproduktioner i Angered (Andra stället på Triörgatan 1), samt ett antal kyrkor, publika scener och bokningsbara lokaler.

 

Förstudien identifierade också delar av verksamheten som krävde vidare arbete för att säkerställa rätt placering; blackboxar för scenområdet, kostymateljé och ev. en mindre maskinverkstad. Blackboxar är en viktig del av scenområdets verksamhet, och man behöver ta hänsyn till logistik för studenter, lärare, dekor och kostym. Det blev därför en knäckfråga att jobba vidare med.

 

LÄNK Fördjupad förstudie

Kostymateljé Vasagatan 50

Efter den fördjupade förstudien så arbetade Inobi vidare med att säkra de lokaler som krävdes för att göra verksamheten inom scenområdet komplett. Lösningen blev att inom Vasagatan 50 göra interna rockader med HDK-Valand och på så sätt (tillsammans med tidigare tomställda lokaler) tillskapa ett flertal blackboxar, kostymateljé, en mindre teater samt kontor inom kvarteret.

 

Nu följde också ett  fortsatt arbete kring de olika lokaliteternas, där Inobi var behjälpliga med inplaceringsskisser, möbleringsplaner och stöd i utredning av tekniska förutsättningar. Vi arbetade också fortsatt i nära dialog med verksamheten och tog fram rumsfunktionsprogram som syftade till att säkerställa att lokalerna anpassades på rätt sätt efter verksamhetens behov.

 

På Vasagatan 50 fick Inobi möjligheten att jobba med hela processen från utredning och förstudie, till detaljer och ombyggnadsprojektering. Då är vi där vi trivs bäst, verksamma i hela processen!

 

Fotograf översta bilden på sidan, Johan Ringborg
Om inget annat anges, övriga figurer och foton Inobi

Projekt