FLERBOSTADSHUS I VILLAOMRÅDEN

Rätt tänkt blir alla vinnare

Att förtäta befintliga villaområden med större hus som innehåller lägenheter har blivit mer aktuellt i kölvattnet av bostadsbrist och höjda fastighetspriser.  Såväl kommunerna som exploatörerna ser vinster i att få in fler bostäder, i synnerhet i de centrala villaområdena. Ofta möter planerna på motstånd från grannar och kringboende. I många fall finns goda argument för motståndet. Att riva små hus och bygga stora, eller i grunden bygga om gamla hus, på uppvuxna trädgårdar kan bli både klumpigt och okänsligt. I andra fall är det enkelt att påvisa att väl uttänkta förtätningar skapar kvaliteter både för de kringboende som för samhället i stort. Som så mycket annat hänger resultatet helt på sammanhanget och utförandet.

 

På Inobi har vi arbetat med en rad projekt där skalan höjs i villadominerade områden. Gemensamt för dem alla är att vi utgått från att addera nya kvaliteter, arkitektoniskt och socialt. Nedan presenteras ett urval:

VILL DU VETA MER?
Kontakta
Fredrik Rosenhall,
031-380 20 43

Robusta Andalen

På en stor naturtomt i Andalen har vi formgett denna exklusiva tegelbyggnad med tio lägenheter. Genom att spränga ur tomtens naturliga svacka och placera ett garage mot vägen, och sedan trappa upp byggnaden utan att inkräkta på höjdpartierna, kommer huset att infogas i landskapet utan synliga sprängkanter eller utfyllnader. Höjdskalan anpassas till omgivande villor. Den karga bohusnaturen kontrasteras mot handslaget danskt tegel, teak och zink. Interiört skapas lägenheter med flera hörn, stora balkonger och vida siktlinjer.

Centrumutveckling Käringberget

Ny centrumbyggnad ersätter en nedgången och hårt förvanskad flerfamiljsvilla. Byggnaden lutar sig mot det branta Hinsholmsberget och möter gatans kurvatur med en välvd sockelvåning med plats för restaurang och butik i framkant och garage i bakkant. Ovanpå sockelvåningen bildas en stor terrass för husets 18 lägenheter.  Tillsammans med det befintliga shoppingcentret på andra sidan gatan skapas ett urbant närcentrum i korsningen mellan Långedragsvägen och Göta Älvsgatan, samtidigt som ett välkommet tillskott av lägenheter adderas till området.

Norra Brottkärr

På uppdrag av Skanska och en rad privata fastighetsägare arbetar vi med planläggning av ängarna och höjderna runt Ryttarstigen. Här skall en attraktiv bebyggelse med stor respekt för de befintliga naturkvaliteterna skapas. På ängarna grupperas husen så att de bildar tydliga entrérum mot gatorna, och det samtidigt bevaras ängsmark i mitten. På höjderna eftersträvas en noggrann topografisk anpassning.

Brottkärrs Hamn

Brottkärrs hamn, med fantastiskt läge alldeles invid havet, är en modern tolkning av den klassiska trädgårdsstaden. Här samsas parhus, villor och lägenhetshus i en småskalig by där samspelet mellan privata, halvprivata och offentliga ytor utgjort röd tråd i formgivningsarbetet.

Projekt