KUGGEN LEARNING COMMONS

Från: Traditionell studiemiljö
Till: Interaktivt framtidsbibliotek

Till grund för projektet låg visionen för Chalmers biblioteks satsning på ett Learning Commons i Kuggen på Lindholmen. Målet med satsningen var att både skapa en tillåtande mötesplats och en fysisk miljö där besökarna känner sig välkomna och samtidigt skapa ett attraktivt skyltfönster för Chalmers verksamhet, där användarna erbjuds en inspirerande studiemiljö med de senaste tekniska lösningarna.

 

Beslutet om att förverkliga visionen om Kuggen Learning Commons fattades i december 2015. Efter att ha haft flera spännande uppdrag med och i anslutning till Chalmers och Chalmers bibliotek fick Inobi uppdraget att rita ombyggnaden av huset, samt utforma all ny fast inredning och stora delar av den kommande lösa inredningen.

PLATS

Lindholmen, Göteborg
ÅR 2015-2017
KUND Chalmers bibliotek
KONTAKT Magnus Pettersson
TEAM Kasper Lennquist
Fanny Sernhede

Arbetsprocess och samverkansparter

Under projektets gång hade Inobi kontinuerlig avstämning med en arbetsgrupp bestående av ett antal personer ur bibliotekspersonalen. Tillsammans med bibliotekschefen involverades arbetsgruppen också i ett antal workshops. Därtill skapade arbetsgruppen Pinterest-konton där de samlade inspirationsbilder, vilka blev användbara verktyg i Inobis utformningsprocess.

 

I arbetsprocessen lades stor vikt vid utformningen av möblemanget, samt lokalernas uppdelning, ljussättning och ljudnivåanpassningar. Detta för att främja känslan av en inbjudande och tillgänglig miljö. Ett viktigt moment i arbetsprocessen var också att hantera frågan om hur personalen och besökarna ska mötas. Här fick den kombinerade informationsdisken och byggnadsreceptionen en viktig roll.

 

I projektet har Inobi också samverkat med Independent Interior, vilka har styrt inredningsupphandlingen.

Resultat

Den färdiga miljön är belägen i Kuggens entréplan, källarplan, på våningen ovanför entréplan, samt på en gångbro som förbinder Kuggen med en intilliggande byggnad. Miljön innehåller en blandning av funktioner: utrymme för individuell och handledd informationssökning, arena/gradäng (med 50 sittplatser monterade i en trappstegsformad avsats), individuella studieplatser och grupparbetsplatser, konferensrum, lässtudio (med utrustning anpassad för studenter med särskilda behov) och ljudavskärmad kopiering.

 

Studieplatserna är utformade för att främja möten och samarbete mellan människor. Samtidigt är de i hög grad flexibla för att kunna erbjuda studieplatser för olika behov och ändamål: såväl för enskilt och avskärmat arbete, som för grupparbeten där diskussionerna kan gå höga. Besökarna ska erbjudas valfrihet.

 

En tongivande designprincip för hela miljön är färgsättningen som bidrar till den lugna och rofyllda atmosfären. Ett framträdande inslag är de stora väggpartierna med platsbyggda bokhyllor på källarplan, som innehåller sittplatser i inbyggda soffnischer. Ytterligare ett spännande inslag i biblioteksmiljön är arenan/gradängen, som är avsedd att både kunna användas som sittplats för läsning, samt som åhörarplats vid föredrag eller informationsträffar.

 

Den färdiga studiemiljön möter de högt ställda målsättningar som kunden hade i projektet och fungerar också väl för användarna, vilket märks i att lokalerna är välutnyttjade. Extra roligt är också att lokalerna inte bara fungerar bra på platsen utan också samspelar väl med sin omgivning, då den har blivit ett spännande och positivt inslag i miljön på Lindholmen.

Utmaningar

Utformningen av studieplatserna var en stor utmaning i detta projekt, då de skulle fungera för väldigt skilda syften: från de enskilda läs- och studieplatserna, till arenan som kan fungera för både individuellt arbete men också som ett offentligt rum för föredrag eller debatter.

 

Ytterligare två stora utmaningar i detta projekt var att utveckla en typologi inom lärandemiljöer (Learning common), i nära samarbete med kunden, samt att åstadkomma stora resultat med små medel. Det senare yttrade sig bland annat i att Inobi själva designade specialsnickerier och inredning, vilket medförde kostnadsbesparingar för inredningen.

Projekt