NÄCKROSEN

Från: Slutna universitetsmiljöer
Till: Park för humaniora, konst och kultur

På uppdrag av Göteborgs universitet har vi arbetat med att utveckla projekt Campus Näckrosen, där målsättningen är att skapa en sammanhållen miljö för forskning och utbildning inom humaniora och konst tillsammans med universitetsbiblioteket. Vårt uppdrag har handlat om projektledning, programarbete, visionsprocess, omvärldsanalys och implementering. Inobi har haft en betydande roll i det övergripande arbetet med Campus Näckrosen men har också arbetat med idé- och lokalprogram till två av underprojekten: Framtidens bibliotek och Konst 2025.

 

Projekt Campus Näckrosen är ett stort och viktigt projekt för Göteborgs universitet. Beläget mellan Götaplatsen och Korsvägen, i kanten av den natursköna Näckrosdammen. Här kommer institutionerna vid Humanistiska och Konstnärliga fakulteterna att samlas tillsammans med Universitetsbibliotekets verksamhet i samspel med externa aktörer. I samarbete med Göteborgs Stad synliggörs den gemensamma utvecklingen när Campus Näckrosen knyter samman Götaplatsen med dess kulturinstitutioner via Artisten och det övriga universitetsområdet till Korsvägen.

 

I visionen ingår att Näckrosen ska bli en av hörnstenarna i Göteborgs universitets identitet och ingår som en del av Göteborgs stads framtida utveckling som internationell kunskaps- och kulturstad. Från universitetet ses projekt Campus Näckrosen som en möjlighet att öppna upp och synliggöra universitetet och göra det mer tillgängligt för allmänheten.

KUND Göteborgs universitet
TYP Campusutveckling
KONTAKT Magnus Pettersson
TEAM Andreas Eklöf
Erik Berg

Martin Livian
Fredrik Rosenhall
Fanny Sernhede
Tove Wennberg

Omvärldsanalys kunskapsstäder

Som en del av projekt Campus Näckrosen har vi genomfört en omvärldsanalys som beskriver kunskapsstäder, campusområden och lokala miljöer för kreativitet. Den gemensamma nämnaren i omvärldsanalysen är frågan om hur fysiska och organisatoriska strukturer kan bidra till framväxten av ett hållbart kultur- och kunskapsorienterat samhälle. Målen med omvärldsanalysen har varit tvåfaldigt: att ge inspiration och att identifiera direkt applicerbara strategier och miljöer. Slutversionen av omvärldsanalysen kan laddas ner här.

 

Framtidens bibliotek

Inför etableringen av ett ny byggnad för Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet, inom ram för projekt Campus Näckrosen, har Inobi arbetat med utvecklingen av ett idé -och lokalprogram för ”Framtidens bibliotek”. Uppdraget har huvudsakligen omfattat projektledning och arbetet har bedrivits i delprojekt med medverkan av bibliotekets personal samt i form av intervjuer, studiebesök, omvärldsanalys, workshops etc.

 

Idé och lokalprogrammet färdigställdes i mars 2015 och har därför vidarebearbetats till Framtidens bibliotek 2.0, rapporten kan ni ladda ner här. Basen för framtidens bibliotek går att hitta i den omvärldsanalys vi gjorde inom ramen för projekt som ni finner här.

 

Samlad konstnärlig fakultet

Till konstnärlig fakultet hör institutionerna: Akademin Valand, Högskolan för design och konsthantverk (HDK) och Högskolan för scen och musik (HSM). Dessa institutioner, som i nuläget ligger på olika platser, kommer i den nya planen för projekt Campus Näckrosen att samlokaliseras och Inobi arbetar i nuläget med att ta fram ett lokalprogram för Konstnärlig fakultet. Vi har grundligt analyserat dessa verksamheters specifika behov för att hitta en bra relation mellan de olika lokalerna och verksamheterna. I lokalprogrammet föreslås arbetsmiljöer som är både specifika, avsedda för ett ändamål, och en miljö som i stort bygger på delade gemensamma lokaler och som uppmuntrar till möten institutionerna emellan.

 

Utvecklingsplan Näckrosen

Tillsammans med Göteborgs universitet och fastighetsägaren Akademiska Hus arbetade vi 2017 med att ta fram en utvecklingsplan för hela Näckrosen-området. Syftet var att skapa de bästa förutsättningar för en bra verksamhet och för universitetets möte och samband med staden.

 

Utvecklingsplanen kan ni ladda ner här och till utvecklingsplanen gjordes även en projektplan som ni kan läsa här.

 

Läs mer på: http://www.campusnackrosen.gu.se/

Projekt