Kommunikation

Hållbara förtätningar – hur gör man?

Facebook Twitter Pinterest

För två veckor sedan deltog jag (en liten stund) på Urban Transition Forum i Malmö och talade då om hållbara förtätningar. Nu finns hela föredraget upplagt på Slideshare för den som är intresserad av att se vad jag sade. Manustexten är inlagd i bilderna:

 

 

 

Min grundhållning till urbana förtätningar är att se det som en möjlighet att bygga samhälle. Detta eftersom förtätningar är både en ofrånkomlighet i en levande och dynamisk stad som måste få växa och utvecklas och en nödvändighet i ett samhälle där städerna inte längre kan tillåtas expandera genom att ta ny mark i anspråk. Alternativet, bostadsbrist och stadsutglesning, är värre.

 

Samtidigt är det avgörande för ett bra och “hållbart” stadsbyggande – i den mån som det är möjligt – att behålla ett i grunden kritiskt förhållningssätt till förtätningar. De är som sagt en möjlighet, men det är också konkret maktutövning som innebär ingrepp i det förlängda hemmet – närmiljön utanför bostaden. Om vi som är verksamma i byggbranschen dundrar in von oben med konfrontativa projekt i olika befintliga sammanhang lägger vi en väldigt dålig grund för processen. Bra förtätningsprocesser måste ses som – och i praktiken fungera som – ett delat ägande mellan byggaktörerna, samhället, allmänheten och de närboende.

 

På inobi gör vi ganska många förtätningsprojekt just nu, vårt idéprojekt Guldhedsstaden som vi tog fram tillsammans med Yimby Göteborg och byggemenskapen på Gråberget är två som jag också berörde lite i föredraget som två exempel på, vill jag påstå, hållbara förtätningar.

 

För två veckor sedan deltog jag (en liten stund) på Urban Transition Forum i Malmö och talade då om hållbara förtätningar. Nu finns hela föredraget upplagt på Slideshare för den som är intresserad av att se vad jag sade. Manustexten är inlagd i bilderna:

Min grundhållning till urbana förtätningar är att se det som en möjlighet att bygga samhälle. Detta eftersom förtätningar är både en ofrånkomlighet i en levande och dynamisk stad som måste få växa och utvecklas och en nödvändighet i ett samhälle där städerna inte längre kan tillåtas expandera genom att ta ny mark i anspråk. Alternativet, bostadsbrist och stadsutglesning, är värre.

Samtidigt är det avgörande för ett bra och “hållbart” stadsbyggande – i den mån som det är möjligt – att behålla ett i grunden kritiskt förhållningssätt till förtätningar. De är som sagt en möjlighet, men det är också konkret maktutövning som innebär ingrepp i det förlängda hemmet – närmiljön utanför bostaden. Om vi som är verksamma i byggbranschen dundrar in von oben med konfrontativa projekt i olika befintliga sammanhang lägger vi en väldigt dålig grund för processen. Bra förtätningsprocesser måste ses som – och i praktiken fungera som – ett delat ägande mellan byggaktörerna, samhället, allmänheten och de närboende.

På inobi gör vi ganska många förtätningsprojekt just nu, vårt idéprojekt Guldhedsstaden som vi tog fram tillsammans med Yimby Göteborg och byggemenskapen på Gråberget är två som jag också berörde lite i föredraget som två exempel på, vill jag påstå, hållbara förtätningar.

Västlänken och interstrukturernas stora ekonomiska betydelse

Facebook Twitter Pinterest


GP har under den gångna veckan i en serie artiklar levererat en utförlig kritik av investeringskalkylerna för Västlänken, den järnvägstunnel mm som planeras för att bryta säckstationens förbannelse och leda pendeltågstrafiken från centralen via nya underjordiska stationer i Haga och Götaplatsen, vidare ut till Göteborgsregionen.

 

Västlänken är en stor investering och ett omfattande byggprojekt som förtjänar att debatteras utförligt och väl, för alla stora infrastrukturinvesteringar har alltid stora alternativkostnader som måste beaktas. Helt enkelt: vad skulle pengarna kunnat användas till istället? Frågor som bör ställas är om Västlänken verkligen är det bästa sättet att stärka kollektivtrafiken i regionen. Hur blir det isåfall med investeringar i det underdimensionerade och på tok för långsamma spårvagnsnätet? Hur blir det med utbyggnaden av nya spårvagnslinjer och nya pendelstationer? Och så vidare.

 

Den debatten är viktig. Men GP:s kritik, som stått med sitt andra ben i bilismens perspektiv: nej till trängselavgifter och ja till utbyggnad av fler bilvägar, har varit illa underbyggd och missriktad. Istället har GP:s reporter med bred pensel målat upp ett scenario där bilisterna via trängselavgifterna i framtiden kommer ösa ner pengar i en tågtunnel som utgör ett enda stort svart hål av svällande kostnader utan samhällsekonomisk nytta.

 

Men, som Eric Öbo visar i en granskning av GP:s granskning: tiden talar idag för att satsa på järnvägsinvesteringar. Den som är kritisk till Västlänken bör till exempel besöka Malmö och studera hur Citytunneln har revolutionerat hela regionens resandemönster. Järnvägsresandet i Sverige har de senaste 15 åren ökat mer än dubbelt så mycket som prognoserna förutsett (+59%). Och Skåne har tagit täten i utvecklingen. För att man har satsat. Vågat satsa. Sett nyttan.

 

Att korrekt prissätta och analysera den samhällsekonomiska lönsamheten av stora investeringar i infrastruktur är notoriskt svårt, om inte närmast helt omöjligt. I grunden ligger ett definitionsproblem: vad är överhuvudtaget samhällsekonomisk lönsamhet? Det beror helt och hållet på perspektiv. Som GP:s ledarskribent Fredrik Tenfält konstaterar i en kolumn som är kritisk till tidningens egen kritik av Västlänken så är samhällsekonomisk lönsamhet “lite som en hal tvål i badkaret; den blir svårare att få grepp om ju mer man försöker.”

 

Två perspektiv som är särskilt svåra att prissätta då infrastrukturinvesteringar ska utvärderas är deras påverkan på stadsmiljöernas attraktivitet och på sociala relationer mellan människor. Därför lämnas istället den typen av värden helt enkelt utanför kalkylerna.

 

Det är en stor brist eftersom just de ”mjuka” sociala värdena är de som är viktigast av alla i städer som strävar efter att vara attraktiva och kreativa ”kunskapsstäder”.

 

På inobi funderar vi mycket kring interaktionsfrämjande miljöer inom ramen för vårt arbete med utveckling av campusområden, kunskapsmiljöer och sociala analyser av planprojekt.

 

Ett samlingsbegrepp vi använder för att beskriva alla de miljöer som bidrar till interaktion är interstrukturer. Exempel på interstrukturer är bibliotek, kulturinstitutioner, föreningslokaler, caféer, idrottsplaner och offentliga platser. Men även, exempelvis, sådant som man kanske inte tänker på i första läget som kollektivtrafik och toaletter. Interstrukturer är helt enkelt alla de platser som möjliggör, underlättar eller rentav framtvingar möten, samverkan och interaktion.

 

Interaktionen mellan människor är kunskapsstadens viktigaste drivmedel. Vägen till att bli en framgångsrik kunskapsstad går via att i alla lägen och genom den fysiska planeringen befrämja och underlätta interaktion mellan människor. Allt annat lika kommer den stad lyckas bäst som är bäst på att främja interaktion.

 

När transportinfrastrukturer planeras och byggs idag måste därför den centrala frågan ur kunskapsstadens perspektiv vara denna: i vilken mån fungerar denna infrastruktur samtidigt som en interstruktur? I vilken mån bidrar investeringen samtidigt till utvecklad interaktion?

 

Då talar vi inte bara om att komma fram från plats A till plats B. Precis lika viktigt är vad som händer däremellan.

 

När man anlägger det här perspektivet talar allt för att satsa på kollektivtrafik, järnväg och spårväg. Samtidigt framstår bilismen som ett direkt socialt improduktivt tidsimpediment. När vi sitter i våra bilar reser vi isolerade och med vårt fokus riktat mot att hantera den omedelbara – i varje ögonblick potentiellt livsfarliga – transportsituationen runt oss. Istället för att använda transporttiden till interaktion, vare sig det är med vår direkta omgivning eller med nätet via uppkopplade enheter, blir vi under den tid vi sitter i bilen otillgängliga för interaktion. Vi försvinner från nätverken.

 

Bilen är alltså i sig själv det minst interaktionsfrämjande av alla existerande transportslag. Samtidigt försämrar bilismens fysiska strukturer förutsättningarna för interaktion mellan människor i stadsrummen. Bilarna ökar avstånden och lägger farliga, bullriga och otrevliga trafikbarriärer mellan stadsdelar och kvarter.

 

Som allra mest interaktionshämmande blir bilen i rusningstid när hundratusentals resenärer i en stad av Göteborgs storlek sitter fast i köer – allihop inneslutna i varsin isoleringscell. Järnvägar och spårvägar å andra sidan fungerar på precis motsatt sätt: de möjliggör en kontinuerlig interaktion under hela resan, och detta rentav som allra mest just i rusningstrafik.

 

Om massbilismens resandesystem analyserades ur interaktionsperspektivet skulle den framstå som oerhört kostsam för kunskapssamhället medan nyttokalkylerna för Västlänken skulle förbättras ytterligare. Det grundläggande att inse är att Västlänken inte bara är en infrastruktur för Göteborg, det är även – och kanske i första hand – en ny interstruktur för regionen.

 

Låt mig därför sticka ut hakan lite och utropa: Kunskapsstaden Göteborg behöver Västlänken.

 

Myndighetsblurr

Facebook Twitter Pinterest

Första gången jag såg loggan  blev jag något provocerad. För titta på den. Visst är den ful! Anskrämlig och felaktig. Usch, säger gubbe med käpp. 

 

Min gamla småskolelärarinna Mary (som jag tror nämnt tidigare) tjatade hål i huvvet på oss om stora å små, interpunktion  och avstavning. Havs- och vattenmyndigheten är det officiella namnet, även om jag gärna vill klämma in ett “miljö” på valfritt ställe. Korrekt och myndighetsfint.

 

Sen gör man en logga som vare sig är korrekt eller fin. Den lyckas vara grammatiskt inkorrekt (avstavningen), missvisande (kan läsas som havsvattenmyndigheten) och mysigt byråkrat-svart/grå. Hur ofta får vi nya myndigheter? Nåja, det kanske är lite oftare än man kan tro. Varför tar man  inte chansen och gör nått bra när man bygger nytt från grunden?

 

Fadäsen får mig att tänka på den säkert 10 år gamla kampanjen:

 

BOKA

 

PORR

 

FRITT

 

vilken numera har en ny logga för att bli tydligare i sin kommunikation får man förmoda.

 

Okej, sen är det inte nog med eländet i och med loggan. Havs- och vattenmyndigheten är ju så förtvivlat långt som namn. Så myndigheten väljer att konsekvent förkorta det till HaV i rubriceringar, löptext och överallt där det långa känns lite jobbigt. Bara för att öka den kommunikativa tydligheten får vi förmoda.

 

Slutligen har vi webbadressen. Havs-och vattenmyndigheten var det, så varför inte skaffa Internetprofileringen www.havochvatten.se (lägg märke till att s:et saknas, detta är deras marknadsförda Internet- och följaktligen mailadress) istället för havsochvatten.se (verkar som någon snott den) eller hav.se (okej, upptaget) eller havsochvattenmyndigheten.se (här finns det en vidarelänkning i varje fall)?

 

Frågan är då om man följer de fluffiga formuleringarna i myndighetens Grafiska profil? Den som handlar om “tydlighet”, “professionalitet” och “kvalitetssäkerhet”. Att ” signalera vårt uppdrag som myndighet och förknippas med vår vision “Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla”.”

 

Ord och handling, sa Bill. Handling och ord, sa Bull.

 

I övrigt har jag (ännu) inga synpunkter på vad myndigheten gör.  Men jag skulle vilja att det regnade mindre.  Undrar om oklar kommunikationsplattform är som att döda en spindel?  I sådana fall kan vi skylla HaVs för eländet.

 

Sommarens finaste sång är som vanligt If I can’t change your mind. Missa inte Bob Mould i Slottsskogen då han drar iväg hela Copper blue albumet i ett set, lär bli yxfett och aptajt.

 

Nu åter till “stillheten”.

 

Varför vi bloggar

Facebook Twitter Pinterest

Hej! Den här bloggen är ett sätt för oss att ställa kommunikationen i hjärtat av vår verksamhet som företag – och att göra synligt vad det innebär. Genom bloggen kommer vi berätta så öppenhjärtligt vi bara vågar och förmår om våra svårigheter och utmaningar och om våra funderingar om arkitektur och planering.

 

Inobi är ett företag som lever i skärningspunkten mellan kommunikation och arkitektur. Vi är från början resultatet av giftermålet (på ett rent professionellt plan) mellan en projektutvecklande kommunikatör och två arkitekter.

 

Det innebär, inbillar vi oss, att vi ser vi på arkitektur lite annorlunda än många av våra kollegor i branschen. För oss är kommunikationen det viktigaste inslaget i hela designprocessen.

 

Den hållbara arkitekturen blir till genom framgångsrik, engagerad och uppriktig kommunikation. Lyssnande och utbyte av synpunkter. Kritiken är ett av våra främsta verktyg. Förhoppningsvis kommer detta att synas och märkas på den här bloggen. Självklart är det möjligt att kommentera och diskutera alla inlägg.

 

Samtidigt som bloggen blir ett viktigt kommunikationsverktyg är den också en möjlighet till en ständig och kontinuerlig kunskapsuppbyggnad för vår egen del. Vi är ett nyfiket gäng och vill helst inte börja vila på slentrianmetoder och gamla kunskaper. Bloggen är därför ett forskningshjälpmedel, den hjälper och tvingar oss att utforskar arkitekturen, i olika riktningar.

 

Bloggen används av Inobis medarbetare (och då och då av en och annan gästskribent). För att den inte ska bli en farkost lika själlös som ett aktiebolag, kommer vi att formulera våra personliga reflektioner. Det innebär att varje skribent ansvarar för sina egna åsikter och bloggen representerar inte någon officiell ståndpunkt från företaget.