CAMPUSPLAN ALNARP

Från: Framgångsrikt forsknings- och kunskapscentra
Till: Vision och strategier för fortsatt utveckling

Campus Alnarp är en viktig kulturmiljö med en unik park som utvecklats under många hundra år. Till följd av Sveriges lantbruksuniversitets växande verksamhet krävs en långsiktig beredskap för att växa till ett mer funktionellt universitet och innovationsområde. Som grund för denna vidareutveckling har en campusplan tagits fram av Inobi i nära samarbete med representanter från Sveriges lantbruksuniversitet och Akademiska hus. Campusplan Alnarp 2019-2030 definierar tre möjliga scenarier för tillväxten och beskriver mål att sträva mot samt strategier för att nå dem. Campusplanen kan läsas i sin helhet här. 

PLATS Alnarp, Skåne
ÅR 2018 - 2019
KUND SLU och Akademiska hus
KONTAKT Fredrik Rosenhall
TEAM Haldur Rothla
Martin Livian
Huda Hakky

Områdets långa historia

Redan på 1100-talet fanns bebyggelse på området som Campus Alnarp ligger på idag. År 1859 startade projekteringen av Alnarpsparken och samtidigt grundades ett lantbruksuniversitet. Idag finns här en av Sveriges största växtsamlingar som ständigt utökas och träd, buskar och örter från jordens alla hörn. På platsen har flera tidsepokers allra främsta landskaps- och byggnadsarkitekter verkat och vid utvecklingen av ett område med dessa kvaliteter måste noggranna avvägningar mellan kulturmiljö, skala, samband och funktioner göras. De äldsta träden är troligtvis närmare 300 år gamla. Parken besöks av både forskare, studerande, förskolebarn på utflykt och arkitekturintresserade. Samt de som bara vill ha lite lugn och ro en stund.

Campus Alnarp

Alnarp är en av Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) campusorter och viktig för forskning och utbildning inom trädgårdsvetenskap, lantbruksvetenskap och skogsvetenskap. Här finns även flertalet företag och verksamheter som arbetar inom de gröna näringarna, till exempel med att på olika sätt bevara den biologiska mångfalden och växtförädling för att kunna odla i en av klimatpåverkan förändrad miljö. Här studeras en rad viktiga samhällsfrågor så som förnybar energi, utveckling av biobaserade material, hållbar utveckling av städer och landsbygd, liksom människors och djurs livskvalitet och välbefinnande. Verksamheten växer och det finns ett behov av forskningsmiljöer, verksamhetslokaler, näringslivslokaler, arenor för möten och bostäder för studenter och forskare.

Campusplan Alnarp 2019-2030

Områdets framväxt studerades för att kunna definiera möjligheter och utmaningar samt bibehålla de historiska kvalitéerna samtidigt som nya adderas. En vision som beskriver önskat framtida tillstånd formulerades och tjänade som ett ledmotiv. Den underbyggs av mätbara och specifika mål som bidrar till uppfyllandet. För att uppnå målen används ett antal övergripande strategier som omsätts i olika scenarier.

De generella strategier som tagits fram handlar om att utveckla stråk och mötesplatser, lotsa byggnadsminnet in i framtiden, stärka campus som en framtidsorienterad kunskapsmiljö, göra campus till en attraktiv boende- och studentmiljö, stärka näringsliv och andra institutioner på campus, utveckla Alnarp som destination, satsa på hållbar mobilitet samt utveckla jordbrukslandskapet och försöksfälten. Under arbetet har en rad scenarier testats i diskussioner och workshops med verksamhet och studenter varefter tre scenarier slutligen valdes. De två första ser till möjligheterna för utveckling och samlokalisering vid två noder och den tredje undersöker utveckling och samlokalisering i ett område. Som avslutning på varje scenario finns en kort konsekvensanalys som återkopplar till uppfyllelsen av vision och mål.

 

Nedan visas olika stråk och mötesplatser som de tre olika framtidsscenarierna kommer att medföra. För- och nackdelar som kommer av olika val av expansion förklaras i campusplanen vilket hjälper SLU och Akademiska hus bestämma en gemensam väg och förstå konsekvenserna av sina val.

 

 

Konkret handledning mot hållbar utveckling

Med utgångspunkt från de 17 globala målen beskriver campusplanen hur Alnarp ska utvecklas hållbart. SLU är ett universitet med en tydlig ambition att medverka till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Detta gör de framför allt genom utbildning, forskning och miljöanalys. I utvecklingen av Campus Alnarp ska den höga ambitionen för verksamheten återspeglas. Höga hållbarhetskrav ska ställas på planerande, byggande och förvaltande av miljöerna. Även Akademiska hus är en aktör med höga hållbarhetsmål och planerar att bli klimatneutrala 2025 genom ökat fokus på aktiva energiåtgärder i befintliga och nya byggnader, investering i energibesparande teknik och satsning på innovativa lösningar och projekt för förnybar energi med digitaliseringen som stöd.

Intresse för kunskapsmiljöer

Inobi är ett av de kontor som gjort flest campusplaner i Sverige. Med stor erfarenhet och kunskap inom området, förståelse och intresse för kunskapsmiljöer samt den väl utarbetade metodiken kring att skapa mötesplatser tar vi fram en hållbar och tydlig plan för det fortsatta arbetet. Campusplan Alnarp 2019-2030 är framarbetad i ett nära samarbete med SLU och Akademiska hus och presenterar konkreta mål för att skapa moderna, kreativa och trivsamma arbets- och utbildningsmiljöer, både interiört och exteriört. Olika sätt att göra området kan bli mer funktionellt och anlägga starkare samband mellan de olika verksamheterna beskrivs. Utvecklingstankarna erfordrar ett holistiskt arbetssätt och planen är ett första steg mot att nå den unika gröna mötesplats som vi skapar tillsammans.

Foto: Agneta Ljungberg, Pekka Kärppä, Jonas Jacobsson, Patrick Persson, Annamia Olvmyr, Mårten Svensson, Fredrik Rosenhall

Projekt