NYBYGGNAD I KÄNSLIG KULTURMILJÖ

Villa Lorensberg

Inobi ombads 2021 rita ett flerbostadshus i Lorensbergs Villastad på uppdrag av Hökerum Bygg som ett parallellt uppdrag. Vi fick sedan förtroendet att fortsätta arbeta med projektet.

Lorensbergs Villastad ligger mitt i Göteborg och karaktäriseras av påkostade tegelhus från början av förra seklet. Husen i området har sin egen karaktär men underordnar sig helhetens grammatik. En viktig parameter under gestaltningsprocessen var således att skapa en egen karaktär som ändå blir en självklar bricka i samspelet runtomkring.

 

I projektet har Inobi av Hökerum Bygg fått möjligheten att arbeta igenom hela processen och noggrant gå på djupet i detaljeringen. Från att lösa de övergripande frågorna som att möta detaljplanens krav till att gestalta plåtdetaljer, specialräcken, genomarbetade inredningskoncept osv.

PLATS Lorensberg, Göteborg
ÅR 2023
KUND Hökerum Bygg
KONTAKT Fredrik Rosenhall
TEAM Fredrik Rosenhall
Haldur Rohtla
Erik Järkil
Anna Nyborg Lafvenskans
Anna Wrener
Louise Ekeroth Simons

Målet var anpassning till platsen men med egen karaktär

Villa Lorensberg har gestaltats med inspiration från modernismens tidigaste dagar då arkitekturen var lekfull och experimentell men ändå kunde bära spår av klassicism. Huset har formats av såväl funktion och rumsgestaltning som av exteriörens komposition och proportioner. Tillsammans med detaljer som rundade hörn, specialutformade räcken och präglade mönster har idén varit att ge huset en egen karaktär som samtidigt passar med områdets.

 

Grunden i dess komposition är en tegelkropp med granitsockel som byggts på med arkitektoniska element som ett spatiöst burspråk över gatufasadens ena hörn, balkonger över det andra, samt en takvåning som en egen pjäs högst upp. Mindre grepp som glaspartier, indragen entré och ett par solitära balkonger ger ytterligare variation. Genom terrasseringar, granitmurar, slänter och planteringar sker mötet mellan byggnaden och det kuperade landskapet som mot baksidan övergår i en skogsdunge. Ambitionen har varit att samtidigt balansera all denna mångsidighet mot en underliggande gestaltningsmässig ordning och röd tråd.

Projekt