NYA MILJÖER FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD

Från: Ålderstiget vägskäl
Till: Välintegrerat samhällsbyggnadskluster

Samhällsbyggnad är en övning i samarbete.  Det kräver att olika expertdiscipliner lär känna och förstår varandra väl. På Chalmers Tekniska Högskola finns ett av Sveriges starkaste samhällsbyggnadskluster, som under en längre tid har arbetat aktivt för att stärka den tvärdisciplinära integrationen. Inobi ledde under 2012-2015 arbetet med att utforma en gemensam byggnad för hela Samhällsbyggnadsområdet.

PLATS Chalmers, Göteborg
ÅR 2012-2015
KUND Chalmersfastigheter AB
KONTAKT Magnus Pettersson
TEAM Andreas Eklöf
Kajsa Brosché
Erik Berg

Entréplanet och källarplanet får en starkare koppling.

Analys och bakgrund

Innanför entrén svänger arkitekterna till vänster och ingenjörerna till höger - sedan möts man igen när man kommit ut i arbetslivet och ska konstruera hus tillsammans. Ungefär så har det fungerat historiskt i A- och V-husen på Chalmers. Men denna starka rumsliga uppdelning är varken ändamålsenlig eller önskvärd i en tid då den dagliga samverkan och integrationen mellan utbildningsområden måste stärkas. I slutändan kommer arkitekter och ingenjörer jobba runt samma projekt. Framgångsrika resultat i arbetslivet hänger på att professionerna lär sig att arbeta väl tillsammans redan under studietiden.

Chalmers har tagit fasta på behovet av tätare kopplingar genom att skapa nya gränsöverskridande utbildningar och genom att föra befintliga utbildningar och forskningsområden närmare varandra både organisatoriskt och fysiskt. Idag har de två tidigare institutionerna Arkitektur respektive Bygg- och miljöteknik sammanförts i den nya institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

 

Ska de organisatoriska förändringarna fungera väl måste den fysiska miljön understödja de eftersträvade arbetsformerna. Vid sidan av programintegrationen eftersträvar institutionerna även att kunna tillämpa öppnare arbetsformer och att stärka  lokalflexibiliteten för olika utbildningsupplägg och experimentbaserade samverkansprojekt, fler mötesplatser och förbättrad komfort och studiemiljö.

 

Institutionernas ambitioner innebar en ordentlig förändring i förhållande till de mer statistiska perspektiv som en gång var vägledande vid Helge Zimdals gestaltning av de numera klassiska byggnaderna på 60-talet. A- och V-husen var närmast utformade som ett diagram över utbildningen så som den såg ut en gång i tiden. Att riva och börja på nytt var inte aktuellt. Istället blev utmaningen att lyckas åstadkomma en större öppenhet i slutna lokaler, en stärkt blandning av funktioner, bättre kopplingar mellan våningsplanen och fler gemensamma attraktiva ytor för enskilda studier och grupparbeten.

Metod och aktiviteter

När Inobi kom in i projektet hade flera tidigare försök att initiera ombyggnader och gemensam verksamhetsutveckling misslyckats.  Vi ledde under 2012-2015 arbetet med att tillsammans med verksamheterna utarbeta en inkluderande, genomförbar och övertygande gemensam vision och målbild, samt strategier.

 

För att åstadkomma ett brett underlag genomförde vi djupintervjuer med ett 15-tal verksamhetsföreträdare från hela Chalmers. Genom en serie workshops och möten i en arbetsgrupp utarbetades en programskiss samt därefter ett lokalprogram som utgjorde underlag för beslut om genomförande.

 

Strategi

Kärnan i den strategi vi utarbetade tillsammans med institutionerna blev att utveckla markplanet i Samhällsbyggnadshuset till en dynamisk och livlig miljö där studenter från de två tidigare institutionerna kan mötas naturligt i en delad vardag. Källarvåningen och markplan kopplades samman genom breda trappor och öppningar mellan våningsplanen. Ryggraden i det sociala rummet på markplan utgörs av ett sammanbindande stråk som löper genom hela komplexet med en serie av målpunkter och gemensamma rum.

 

En stor del av utmaningen bestod i att utgående från befintliga lokaler från mitten av 60-talet anpassa undervisnings- och kontorsmiljöer till dagens behov och arbetsformer utan att ingreppen i byggnaderna blir för omfattande och kostsamma.

 

Mycket har handlat om att öppna upp, synliggöra, knyta ihop, tillgängliggöra och etablera nya rörelsemöjligheter och arbetsplatser i gränszoner.

Resultat

2017 invigdes det ombyggda Samhällsbyggnadshuset. Vi kan konstatera att vårt lokalprogram realiserats nästan till punkt och pricka i en skicklig projektering av White arkitekteter. I slutändan resulterade projektet i en omfattande upprustning och uppdatering av Helge Zimdals byggnader till nutidens behov. 

 

Det otillgängliga och mörka källarplanet öppnades upp genom en bjälklagsöppning i ljusgården som ger byggnaden ett större gemensamt rum.

 

Nya studieplatser har tillskapats i en öppen miljö tillsammans med arkitekturbibliotekets samlingar som får en mer framskjuten och synliggjord roll och utvecklas till ett husgemensamt learning center. Caféet har flyttats upp i markplan och placerats direkt innanför entrén, en punkt som omedelbart drar in besökare och studenter i en inkluderande och avslappnad miljö.

 

Under de kommande åren fortsätter byggnaden och verksamheten att förnyas och integreras vidare längs samma banor. Vi ser med spänning fram emot att följa denna utveckling i ett hus som berör oss djupt. När alla delar av projektet är genomförda har ett i Sverige unikt välintegrerat samhällsbyggnadskluster skapats, med mycket gynnsamma möjligheter till gränsöverskridande forskning och utbildning.

Projekt